Mesteri képzés / Tantárgyak /

Szociográfia

Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Politika, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány Kar
Újságírói Tanszék - Magyar tagozat
Mesterképző program
2010/2011-es tanév
II. félév


Tantárgyleírás

I. Tantárgy-megnevezés:

Szociográfia


II. Előadó:

Dr. Cseke Péter egyetemi tanár
E-mail-cím: csekepeter@freemail.hu
Telefonszám: 0264/440856

III. Az előadások és műhelygyakorlatok célja:

- a hallgatók felkészítése a szociográfiai művek elemzésére
- a műfaj-tipológiai tájékozottság megszerzése
- az erdélyi szociográfiai művek módszertani sajátosságainak és szempontrendszerének megismerése
- egyéni alkotómunka:
egy önálló tényfeltáráson alapuló szociográfiai munka vázlatának bemutatása

IV. Kötelező szakirodalom:

Egyetemi tankönyvek:
Cseke Péter: Tényfeltárás - szociográfia (Jurnalism de investigaţie). Az Erdélyi Tankönyvtanács kiadása, Kolozsvár, 2001. - Megtalálható 12 példányban a Központi Egyetemi Könyvtárban.
Rus, Călin: Investigationsjournalismus - Jurnalism de investigaţie. A Művelődés Alapítvány kiadása, Kolozsvár, 2000. - Megtalálható a Kari Könyvtárban, illetve a Központi Egyetemi Könyvtárban (a továbbiakban: KEK).

1. Balázs Sándor: Dimitrie Gusti monografikus szociológiája. In: Dimitrie Gusti: A szociológia monográfiája. Kriterion Könyvkiadó, Buk., 1976. 5-66. - KEK
2. Beke György szociográfiai riportkötetei: Szilágysági hepehupa, Nyomjelző rokonság, Búvópatakok, Boltívek teherbírása, Itt egymásra találnak az emberek. - KEK
3. Bözödi György: A Székely bánja forrásánál. Korunk, 1967. 9. 1197-1200.
4. Uő: Földre írt történelem. Válogatott írások, Nagy Pál gondozásában. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998. - KEK
5. Cseke Péter: Önszervező társadalom erdélyi építője. In: Cs. P.: Metaforától az élet felé. Kisebbségi értelmiség - kisebbségi nyilvánosság. Tanulmányok (1987-1997). Kriterion, Buk., 1997. p. 130-145. - KEK
6. Uő: Bözödi György és az erdélyi magyar szociográfia. In: Cs. P.: Paradigmaváltó erdélyi törekvések. Kisebbségi létértelmezések. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003. p. 171-81. - KEK
7. Uő: Sorsfaggató irodalom. In: Cs. P.: Jöjjön el a mi időnk. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. p. 188-213.
8. Egy műfaj válsága? Tanácskozás az írói szociográfia múltjáról és jövőjéről (Kolozsvár, 2001. október). Szerk. Beke György. Magyar Napló Kiadó, Bp., 2002.
9. Erdélyi Fiatalok - dokumentumok, viták (1930-1940). Közzéteszi dr. László Ferenc és Cseke Péter. A bevezető tanulmányt és a jegyzeteket Cseke Péter írta. Kriterion Könyvkiadó, Buk., 1986-1990. - KEK
10. Gaál Gábor: A mai magyar szociográfia és az irodalom. Korunk, 1937. 5. 406-410. Újraközölve in G. G.: Válogatott írások I. Szerk. Sugár Erzsébet. Irodalmi Könyvkiadó, Buk., 1964. 607-613. - KEK
11. Gáll Ernő: Tegnapi és mai önismeret. Esszék, tanulmányok. Kriterion Könyvkiadó, Buk., 1975. - KEK
12. Uő.: Az erkölcs dilemmái. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1981. - KEK
13. Illyés Gyula: Puszták népe. Bp., l936. - KEK
14. Jancsó Béla: Irodalom és közélet. Cikkek, esszék, tanulmányok. Mikó Imre bevezető tanulmányával. Kriterion Könyvkiadó, Buk., 1973. - KEK
15. László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok 1929-1940. Összeállította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Cseke Péter. Minerva Művelődési Egyesület, Kolozsvár, 1997. - KEK
16. Szász János: A tűnékenység kihívása. Korunk, 1994. 5. 71-74.
17. Tóth Sándor: A szociográfia és a régi Korunk. In T. S.: Rólunk van szó. Kriterion Könyvkiadó, 1980. 248-261. - KEK
18. Venczel József: Az önismeret útján. Kriterion Könyvkiadó, Buk., 1980. - KEK
19. Veres Péter: A mai magyar szociográfiai irodalom. Korunk, 1936. 12. 1029-1034.

V. Eszközhasználat:

a) az alapművek beszerzése
b) szociofotók és szociofilmek megtekintése, megbeszélése (pl. Csép Sándor kalotaszegi egyke-filmje, az Egyetlenem)

VI. Előadások, műhelygyakorlatok, felmérések:

1. hét:
Az alapvető célkitűzések, valamint a kötelező és az ajánlott szakirodalom ismertetése

2. hét:
A szociológiai és a szociográfiai tényfeltárás jellegzetességei, különbözőségei

3. hét:
A szépírói tényfeltárás módozatai (Szabó Gyula, Bálint Tibor)

4. hét:
A két világháború közötti magyar szociográfia műhelyei

5. hét:
A Magyarország felfedezése sorozat előzményei
A sorozat terve az Athaeneum Kiadónál
A sorozaton kívül megjelent művek

6. hét:

Az Erdély felfedezése sorozat előzményei
A két világháború közötti erdélyi szociográfia alapművei

7. hét:
Műfajtipológiai áttekintés
Gaál Gábor típusfelismerései 1937-ben
Sükösd Mihály tipológiája 1972-ben

8. hét:
A Magyarország felfedezése sorozat újraindítása

9. hét:
Az újabb sorozat megjelenésének előzményei 1963-tól

10. hét:
Az írói szociográfia jelenléte magyarországi folyóiratokban (Forrás, Hitel)

11. hét:
A szociográfiai riport és az írói szociográfia újraszületése a hetvenes évek elején (Ifjúmunkás, Igaz Szó, Korunk, Utunk)
Az Anyám könnyű álmot ígér szemléletváltó szerepe
A Magyarózdi toronyalja jelentősége

12. hét:
Beke György szociográfiai vállalkozása
Tényszemlélet és szépírói ábrázolás az erdélyi barangoló könyvekben

13. hét:
Olvasói igény és hatalmi retorzió
Cenzúra és öncenzúra

14. hét:
Az erdélyi szociográfia újjászületése a kilencvenes években
Tabutémák feltárása Ferenczes István, Bekő Levente, Sylester Lajos műveiben


VII. Értékelési szempontok, vizsgakövetelmények:
- aktív részvétel az előadásokon
- az alapművek és a szakbibliográfia ismerete
- referátumok bemutatása a magyarországi és az erdélyi műhelyek működéséről
- egy önálló tényfeltáráson alapuló szociográfia tervezetének a bemutatása


VIII. Megjegyzések:

Az írásokat egy héttel a közösen megállapított vizsganap előtt kell beadni. A vizsganapon az egész évfolyam testületileg részt vesz a kiértékelő megbeszélésen. A javasolt vizsgajegyet a kiértékelő megbeszélésen elhangzó érdemi hozzászólások alapján véglegesítjük.

IX. Ajánlott szakirodalom:

1. Almási Miklós: Tények + irodalom = tényirodalom? Új Írás, 1970. 4. 114-121.
2. Beke György: A szellemi ellenállás műfaja. Somogy, 1992. 5. 16-19.
3. Bernáth László: Műfajok és elméletek. Magyar Média, 2000. l. 57-64.
4. Cseke Péter: Egy valóságfeltáró műfaj teherbírása. Jegyzetek a riport megújulásáról és a riportelemzés kérdéseiről. Korunk, 1974. 4. és 5. 566-573.; 661-665.
5. Uő: Enciklopédikus erdélyi hungarológia. A hetvenöt éves Beke György öt életideje. Székelyföld, 2002. 8. 142-154.
6. Csengey Dénes: A tényirodalom arculatai. Valóság, 1983. 9. 107-110.
7. Diurnus (Bodor Pál): A kíváncsiság mestersége. HQD Média és Menedzsment Szolgáltató Betéti Társaság. Pilisszentivány, 1999.
8. Erdei Ferenc: Parasztok. Bp.,1937.
9. Gusti, Dimitrie: A szociológiai monográfia. Balázs Sándor előszavával és jegyzeteivel. Kriterion Könyvkiadó, Bp., 1976.
10. Halberstam, David: Mert övék a hatalom I-II. (The Powers That Be). Ford. Félix Pál. Európa Könyvkiadó, Bp., 1988.
11. Illés László: Egy műfaj újjászületése. Napjaink, 1978. 8.
12. Kapuscinski, Ryszard: Lapidárium I. Fordította és szerkesztette Szenyán Erzsébet. Európai Utas-Századvég Kiadó, Bp., 1993.
13. Uő.: Lapidárium II. Ford. Szenyán Erzsébet. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1999.
14. Kiss Ferenc: Napjaink irodalmi szociográfiája. In: Élő irodalom. Akadémiai Kiadó, Bp., 1969. 447-449.
15. Kolozsvári Grandpierre Emil: A gyilkosság és a módszer. Új Írás, 1967. 5. 102-111.
16. Uő.: Utazás a valóság körül. Bp., 1969.
17. Kovács István: Világok töréspontján. Beszélgetés Ryszard Kapuscinskival. Rejtjel Kiadó, Bp., 1998.
18. Krenner Miklós (Spectator): Az erdélyi út . Válogatta, sajtó alá rendezte, és a beveztető tanulmányt írta: György Béla. Haáz Rezső Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 1995.
19. Moles, Abraham A.: Információelmélet és esztétikai élmény (Théorie de l'information et perception esthétique). Gondolat Kiadó, Bp., 1973.
20. Némedi Dénes: A régi szociográfia. Dokumentumok 1934-1938. Népművelési Intézet, Bp., 1984.
21. Uő.: A népi szociográfia (1930-1938). Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1985.
22. Nordenstreng, Kaarle: Közléselmélet. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Bp., 1978.
23. Randall, David: The Universal Journalist. Pluto Press, London, 1996.
24. Remenyik Zsigmond: Nagy Lajos faluregénye. Korunk, 1934. 5. 395-397.
25. Roszak, Theodore: Az információ kultusza. Európa Könyvkiadó, Bp., 1990.
26. Sükösd Mihály: Küzdelem az epikával. Bp., 1972.
27. Szegedy-Maszák Mihály: Többértelműség a Puszták népében. In: „Bátrabb igazságokért!" A 80 éves Illyés Gyula életművéről tartott tudományos ülésszak előadásai. Szerk., Fráter Zoltán. Bp., 1982. 96-110.
28. Tamási Áron: Aranyos tekergők. Elfeledett írások. Szerk. Urbán V. László. Kertek, Bp., 2000.
29. Taxner-Tóth Ernő: Tamási Áron. Gondolat Kiadó, Bp., 1973.
30. Tibori Szabó Zoltán: Mondatokból épül fel az egész. Szabadság, 1998. április 23.
31. Voigt Vilmos: A műfajhierarchia és a strukturális elemzés kommunikációelméleti megközelítése. Filológiai Közlöny, 1971. 1-2.
32. Wellek, R.-Warren, A.: Az irodalom elmélete. Bp., 1972.
33. Zalabai Zsigmond: A műfaj neve: önismeret. Irodalmi Szemle, 1975. 9. 812-820.

 

2019.01.14. 20:00

Január 22. és február 5. között lehet iratkozni a februári államvizsgára

 

2018.12.12. 22:28

A hírre kattintva megtaláljátok az idei államvizsgával kapcsolatos fontosabb információkat. A szakdolgoazat lebonyolítási tervét, és a 2019-es írásbeli záróvizsga tételeket.

2018.07.27. 11:20

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületé (MÚRE) a Szilágy megyei Kémeren szervezte éves riporttáborát július 5-8. között. Az Erdély minden szegletéből érkező közel húsz tapasztalt újságíró mellett a táborban a kötelező szakgyakorlat részeként az Újságírás, valamint a Kommunikáció és Közkapcsolatok szak három fős diákcsapata is részt vett. A szakgyakorlat célja az volt, hogy vezetőtanáraik és szakmabeliek segítségével az egyetemi hallgatók helyszíni munka során ismerjék meg a tévés munka alapjait, a filmezés munkamenetét, és riportfilmeket készítsenek a Szilágyságban élő magyar közösség mindennapjairól.