Mesteri képzés / Tantárgyak /

Szellemi alkotások joga

A TANTÁRGY ADATLAPJA
1. A képzési program adatai
1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár
1.2 Kar Politika- Közigazgatás és Kommunikációtudományi Kar
1.3 Intézet Újságírás
1.4 Szakterület Újságírás
1.5 Képzési szint Mesteri
1.6 Szak / Képesítés Alkalmazott médiatudomány

2. A tantárgy adatai
2.1 A tantárgy neve Szellemi alkotások joga
2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Vallasek Magdolna Márta
2.3 A szemináriumért felelős tanár neve -
2.4 Tanulmányi év I. 2.5 Félév I 2.6. Értékelés módja V 2.7 Tantárgy típusa DF

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)
3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 42 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 14
A tanulmányi idő elosztása: óra
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 7
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 7
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 14
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 14
Vizsgák 2
Más tevékenységek: ..................
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 42
3.8 A félév össz-óraszáma 84
3.9 Kreditszám 6

4. Előfeltételek (ha vannak)
4.1 Tantervi •
4.2 Kompetenciabeli •

5. Feltételek (ha vannak)
5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei •
5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei •


6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
Szakmai kompetenciák C1.3.A szakterület tevékenységeinek szervezéséhez és működéséhez kapcsolódó deontológiai alapelvek és etikai normák alkalmazása, a szakma szervezési módjának és értékeinek leírása.
C1.4. A nemzeti és európai jogszabályok alkalmazása a tájékoztatáshoz való szabad hozzáférés, szellemi tulajdon, szerzői jog, copyright tekintetében a szakmai kommunikációs és a dokumentációs tevékenység során.
C4.3.A szakmai viselkedés irányítása a nyilvános térben tevékenykedő felelős kommunikátori pozíció kontextusában, betartva az elismert szakmai normákat

Transzverzális kompetenciák CT1. Reális megvitatasa - elméleti és gyakorlati indoklás mellett - egyes szokványos szakmai problémáknak, ezek hatékony és deontológiai megoldása érdekében


7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)
7.1 A tantárgy általános célkitűzése • Elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása a szellemi alkotások jogának területén, kiemelt hangsúlyt fektetve a szerzői jogokra vonatkozó hazai és nemzetközi szabályozás tekintetében.
7.2 A tantárgy sajátos célkitűzései

 

 

• A hazai szabályozásnak a közösségi jog fényében való bemutatása, az interdiszciplináris kapcsolódási pontok kiemelése.

8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések
Bevezető, a szellemi alkotások fogalma Előadás, elemzés, megbeszélés
Szerzői jog alanyai (kategóriák, pluralitás, kiskorúság kérdése) ua.
Szerzői jog tárgya (alkotások, kivételek) ua.
Szerzői jog tartalma (vagyoni és személyhez fűződő jog, átruházás) ua.
Szerzői jogvédelem korlátai ua.
Közös jogkezelés ua.
Nemzetközi intézményrendszer ua.
Bűncselekmények, szabálysértések ua.
Franchise és merchandising ua.
Médiajog ua.
Médiajog ua.
Nemzetközi szerződések ua.
Összehasonlító jog ua.
Joggyakorlat Ua.
Könyvészet
Anechitoae, Constantin: Introducere în dreptul proprietăţii intelectuale. Ed. Bren, Bucureşti, 2010, Romiţan, Ciprian Raul - Buta, Paul George: Drept comunitar al proprietăţii intelectuale. Ed. All Beck, Bucureşti, 2008, Cătuna, Ligia: Drept civil. Proprietatea intelectuală. Ed. C. H. Beck, București, 2013, World Intellectual Property Organisation: Introducere în proprietatea intelectuală. Ed. Rosetti, Bucureşti, 2001, Csécsy György: A szellemi alkotások joga. Novotni Kiadó, Miskolc, 2oo7, Benacchio, Giannantonio: Az európai közösség magánjoga. Osiris Kiadó, Budapest, 2oo3

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések


Könyvészet


9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.

10. Értékelés
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső jegyben
10.4 Előadás Tanagyak elsajátításának, az ismeretek használatának ellenőrzése Írásbeli + szóbeli vizsga 100%

10.5 Szeminárium / Labor

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei
• Jogi szabályozás és terminológia ismerete.
• Jelenlét az előadások legkevesebb 75%-án.

Kitöltés dátuma: 2015.03.10. Előadás felelőse
.
Az intézeti jóváhagyás dátuma: 2015.03.11 Intézetigazgató

 

2019.01.14. 20:00

Január 22. és február 5. között lehet iratkozni a februári államvizsgára

 

2018.12.12. 22:28

A hírre kattintva megtaláljátok az idei államvizsgával kapcsolatos fontosabb információkat. A szakdolgoazat lebonyolítási tervét, és a 2019-es írásbeli záróvizsga tételeket.

2018.07.27. 11:20

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületé (MÚRE) a Szilágy megyei Kémeren szervezte éves riporttáborát július 5-8. között. Az Erdély minden szegletéből érkező közel húsz tapasztalt újságíró mellett a táborban a kötelező szakgyakorlat részeként az Újságírás, valamint a Kommunikáció és Közkapcsolatok szak három fős diákcsapata is részt vett. A szakgyakorlat célja az volt, hogy vezetőtanáraik és szakmabeliek segítségével az egyetemi hallgatók helyszíni munka során ismerjék meg a tévés munka alapjait, a filmezés munkamenetét, és riportfilmeket készítsenek a Szilágyságban élő magyar közösség mindennapjairól.