Mesteri képzés / Tantárgyak /

Kutatás módszertan

A TANTÁRGY ADATLAPJA

1. A képzési program adatai
1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem

1.2 Kar Politika-, Közigazgatási és Kommunikáció-tudományi Kar

1.3 Intézet Újságírói
1.4 Szakterület Újságírás

1.5 Képzési szint Mesterképzés
1.6 Szak / Képesítés Alkalmazott médiatudomány

2. A tantárgy adatai
2.1 A tantárgy neve A tudományos kutatás módszertana

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Cseke Péter egyetemi tanár

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Cseke Péter egyetemi tanár

2.4 Tanulmányi év I. 2.5 Félév I. év
I. félév 2.6. Értékelés módja Írásbeli
vizsga 2.7 Tantárgy típusa DS

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)
3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 42 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 14
A tanulmányi idő elosztása: Óra
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 7
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 7
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 14
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 14
Vizsgák 2
Más tevékenységek: ..................
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 42
3.8 A félév össz-óraszáma 84
3.9 Kreditszám 6

4. Előfeltételek (ha vannak)
4.1 Tantervi • nincs
4.2 Kompetenciabeli • nincs

5. Feltételek (ha vannak)
5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei •
5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei •

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
Szakmai kompetenciák C1
A kommunikáció-tudomány nyelvezetének, módszertanának és szakmai ismereteinek felismerése és használata.

C3

A kommunikációban résztvevő hallgatóság/közönség különböző típusainak leírása

Transzverzális kompetenciák CT1
Reális megoldása - elméleti és gyakorlati indoklás mellett - egyes szokványos szakmai problémáknak, ezek hatékony és deontológiai megoldása érdekében

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)
7.1 A tantárgy általános célkitűzése • a tudományos értékszemlélet megszilárdítása
• a tudományos problémalátás elmélyítése, a tudományos gondolkodás paradigmáinak felismertetése
• a kutatásban való jártasság továbbfejlesztése
7.2 A tantárgy sajátos célkitűzései

 

 

- a médiakutatás követelményeinek és módszereinek ismertetése
- az önálló kutatások fázisainak a megbeszélése
- a hallgatók felkészítése a szakdolgozat megírására

 

8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések
1. hét
A tudományos gondolkodás paradigmái (1)

2. hét
A tudományos gondolkodás paradigmái (2)

A társadalomtudományi kutatások etikai kérdései

3. hét
A tudományos gondolkodás paradigmái (3)

4. hét
A tudományos megismerés sajátosságai
- ismeretelméleti megalapozottság

5. hét
- a történeti és diakróniai megközelítés fontossága

6. hét
- fogalomtisztázás, fogalmi egyértelműség

7. hét
- problémalátás: probléma-katalógus összeállítása, egyéni nézőpont kialakítása

8. hét
- a kulcskérdések megközelítésének adekvát („téma-érzékeny") módszerei

9. hét
- reflektáltság, tárgyilagosság, szakszerűség

10. hét
- a társadalomtudományi kutatások etikai kérdései

11. hét
- A médiakutatás alapvető célkitűzései és módszerei
- tartalomelemzés
- narratívaelemzés
- szemiotikai elemzés
- műfaji elemzés
12. hét
- különböző módszerek kombinálása

13. hét
- archív anyagok felhasználása
- interjúkészítés
- oral history

14. hét
- a szakdolgozat szerkezetének a kialakítása, kritikai vizsgálata


Előadás
Könyvészet

2012

Ispánovics Csapó Julianna (szerk.): Tudomány, módszer, argumentáció. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék - Minerva Könyvtár
H. Varga Gyula (szerk.): A kommunikációoktatás tartalmi kérdései. Hungarovox Kiadó, Bp. - Minerva Könyvtár

2011

Cseke Péter: A tudomány határai. [Tanulmányok.] Komp-Press Kiadó, Kolozsvár - Minerva Könyvtár
Tőkés Gyöngyvér: A kutatás módszertana a kommunikációtudományokban. Scientia Kiadó, Kolozsvár - Sapientia Könyvtár
Fekete Szilveszter: Tudományos kutatás módszertana. - Hozzáférhető az interneten
H. Varga Gyula (szerk.): A kommunikációoktatás elvi és módszertani kérdései. Hungarovox Kiadó, Bp. - Minerva Könyvtár

2010
Cseke Péter (szerk.): Tudomány - áltudomány. Korunk, 2010. 9. A témafelvezetőt Pálinkás József, az MTA elnöke írta. Lásd Bíró Béla, Bodó Barna, Bodó Márta, Péntek Imre, Raskó István tanulmányait. - Minerva Könyvtár
Havasréti József-K. Horváth Zsolt-Szijártó Zsolt (szerk.): A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye, Gondolat Kiadó-PTE-BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest-Pécs. - Minerva Könyvtár
H. Varga Gyula (szerk.).: A kommunikációoktatás kontextusai. Hungarovox Kiadó, Bp. - Minerva Könyvtár

2009
Pjotr Stompka: Vizuális szociológia. A fényképezés mint kutatási módszer. Gondolat Kiadó-PTE-BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest-Pécs. - Minerva Könyvtár
H. Varga Gyula (szerk.): Tudatosság a kommunikációban. Hungarovox Kiadó, Bp. - Minerva Könyvtár

2008
Falus Iván-Ollé János: Az empirikus kutatások gyakorlata. Adatfeldolgozás és statisztikai elemzés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. - Minerva Könyvtár
Fercsik Erzsébet-Raátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. - Minerva Könyvtár
Dr. Fodor László-Göndör András-Vörösné dr. Keszler Erzsébet: A kommunikáció alapjai. Perfekt Kiadó, Bp. - Minerva Könyvtár
Hidasi Judit: Kultúrák@kontexusok.kommunikáció. Perfekt Kiadó, Bp. - Minerva Könyvtár
Nyárády Gáborné-Szeles Péter: Public Relations I-II. Perfekt Kiadó, Bp.
Rad, Ilie: Cum se scrie un text ştiinţific în domeniul disciplinelor umaniste. Principii şi norme pentru redactarea unor lucrări ştiinţifice: de licenţă, de masterat, de doctorat. Editura Accent, Cluj-Napoca, 2008. - Minerva Könyvtár
Stokes, Jane: A média- és kultúrakutatás gyakorlata. Gondolat Kiadó - Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Bp., - Pécs.
Rădulescu, Mihaela Şt.: Metodologia cercetării ştiinţifice. Elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat, doctorat. Ed. Didactică şi Pedagogică, R. A, Buc.

2007
Nemeskéri István: Módszertani problémák és kutatói felelősség a véleménykutatásban a 21. század elején Magyarországon. In: Hegedűs Rita és Révay Edit (szerk.): Úton...Tanulmányok Tomka Miklós tiszteletére. Szeged, 2007. 253-265. - Minerva Könyvtár

2005
Papp Z. Attila: Romániai médiaelit: egy tipológia kísérlete. In: Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Teleki László Alapítvány, Bp., 371-427.
Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve. Osiris Kiadó, Bp.
2004
Barbier, Frédéric-Lavenir, Cathrine Berto: A média története Diderot-tól az internetig. Osiris Kiadó, Bp. - Minerva Könyvtár
Holzinger, Andres: A multimédia alapjai. Kiskapu Kiadó, Bp.
Makai Mihály: Merre vagy szellem napvilága? A megismerés rögös útjai. Typotex Kiadó, Bp. - Minerva Könyvtár

2003
Cseke Péter: Paradigmaváltó erdélyi törekvések. Kisebbségi létértelmezések. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár. - Minerva Könyvtár
Magyari Tivadar: Elemzések a romániai magyarok sajtóolvasási szokásairól. Erdélyi Társadalom. 1.
O'Sullivan, Tim-Button, Brian-Rayner, Fhilip: Médiaismeret. Korona Kiadó, Bp.
Voit Vilmos és Balázs Géza (szerk.): A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Magyar Szemiotikai Társaság, Bp.

2002
Papp Z. Attila: A kisebbségi nyilvánosság sajátosságai. Kísérlet a romániai magyar sajtónyilvánosság modellezésére. In: Fedinec Csila (szerk.): Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában. Teleki László Alapítvány, Bp., 189-206.

2001
Ungváry Rudolf - Orbán Éva: Osztályozás és információkeresés. Az információkeresés és elmélete. Országos Széchényi Könyvtár, Bp. - Minerva Könyvtár - II. kötet

2000
Petcu, Marian: Tipologia presei româneşti. Institutul European, Iaşi.

1999
Hacking, Ian: A tudományos gondolkodás stílusai. In: Forrai Gábor - Szegedi Péter (szerk.): Tudományfilozófia. Szöveggyűjtemény. Áron Kiadó, Bp.

1998
Biró A. Zoltán: Centralizált hatalmi beszédmód. In: Bodó Julianna (szerk.): Fényes tegnapunk. Tanulmányok szocializmus korszakáról. Pro-Print Kiadó, Csíkszerea.
Laki János (szerk.): Tudományfilozófia. Osiris Kiadó, Bp.
McNair, Brian: The Sociology of Jurnalism. Arnold, London.
Popper, Karl: Szüntelen keresés. Áron Kiadó, Bp.

1994
Splichal, Slavko: Media Beyond Socialism. Theory and Practice in East-Central Eurepe. Westwiew Press, Oxford.

1984
Kuhn, T.: A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat, Bp.

 

Dolgozatírási segédlet:

Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat, Budapest, 1992. - Minerva Könyvtár

Schmidt, Danie E.: Expository Writing in Political Science. A Practical Guide. New York, HarperCollins College Publishers.

Sielbergh, David M.: Doing Dissertation in Politics. A Student Guide. London - New York, 2001, Routledge.

Társadalomtudományi adalék, valamint adatgyűjtési és adatfeldolgozási segédlet:

Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. 3. átdolg. kiad. Balassi Kiadó, 2003, Budapest. [Jakabffy: F. Babbie]
Elster, Jon: A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományokban. Budapest, 1995, Osiris-Századvég. /Osiris Könyvtár - Szociológia./ [Jakabffy: F. Elster]
Héra Gábor - Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Budapest, 2006, Osiris Kiadó. /Osiris tankönyvek./ [Jakabffy: F. Héra]
Moksony Ferenc: Gondolatok és adatok. Társadalomtudományi elméletek empirikus ellenőrzése. Budapest, 1999, Osiris Kiadó. /Osiris tankönyvek./ [Jakabffy: F. Moksony]
Rudas Tamás: Hogyan olvassunk közvélemény-kutatásokat? Budapest, 1998, Új Mandátum Könyvkiadó. /Membrán könyvek. - Média, társadalom, politika./
Rudas Tamás: Közvélemény-kutatás. Budapest, 2006, Corvina Kiadó. /GEO könyvek. - Tudástár./ [Jakabffy: F. Rudas]
Szántó Zoltán (szerk.): A társadalomtudományi fogalmak logikája. Klasszikus tudományfilozófiai írások. Budapest, 2006, Helikon Kiadó. /Bertalan László Társadalomtudományi Könyvtár./ [Jakabffy: C. Szántó]

 

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések
2. hét
- Ismerkedés a hallgatók önálló kutatási témáival

4. hét
- műhelybeszélgetés a választott kutatási módszer eredményességéről, illetve korlátairól

6.hét
- műhelybeszélgetés az adatgyűjtés fázisairól

8. hét
- műhelybeszélgetés a készülő dolgozatok szerkezetéről

10. hét
- műhelybeszélgetés a készülő dolgozatok tárgyilagosságáról és szakszerűségéről

12. hét
- műhelybeszélgetés a készülő dolgozatok tudományos nyelvezetéről, stílusáról

14. hét
- a szemináriumi munka kiértékelése

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.
4.

10. Értékelés
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső jegyben
10.4 Előadás Aktív részvétel az előadásokon és a műhelymegbeszéléseken 50 %

10.5 Szeminárium / Labor - referátum(ok) a szakirodalom tanulmányozásának eredményességéről
50%

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei

- az önálló tényfeltáráson alapuló szakdolgozat szerkezetének a kialakítása, bemutatása


Kitöltés dátuma: 2015.03.10.

Előadás felelőse: dr. Cseke Péter Szeminárium felelőse: dr. Cseke Péter

Jóváhagyás dátuma: 2015.03.11. Intézetigazgató

 

2019.01.14. 20:00

Január 22. és február 5. között lehet iratkozni a februári államvizsgára

 

2018.12.12. 22:28

A hírre kattintva megtaláljátok az idei államvizsgával kapcsolatos fontosabb információkat. A szakdolgoazat lebonyolítási tervét, és a 2019-es írásbeli záróvizsga tételeket.

2018.07.27. 11:20

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületé (MÚRE) a Szilágy megyei Kémeren szervezte éves riporttáborát július 5-8. között. Az Erdély minden szegletéből érkező közel húsz tapasztalt újságíró mellett a táborban a kötelező szakgyakorlat részeként az Újságírás, valamint a Kommunikáció és Közkapcsolatok szak három fős diákcsapata is részt vett. A szakgyakorlat célja az volt, hogy vezetőtanáraik és szakmabeliek segítségével az egyetemi hallgatók helyszíni munka során ismerjék meg a tévés munka alapjait, a filmezés munkamenetét, és riportfilmeket készítsenek a Szilágyságban élő magyar közösség mindennapjairól.