Mesteri képzés / Tantárgyak /

Kulturális menedzsment

A TANTÁRGY ADATLAPJA
1. A képzési program adatai
1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR
1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI
1.4 Szakterület KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNY
1.5 Képzési szint MESTERI
1.6 Szak / Képesítés ALKALMAZOTT MEDIATUDOMANY

2. A tantárgy adatai
2.1 A tantárgy neve KULTURALIS ERTEKMENTES
2.2 Az előadásért felelős tanár neve SZABÓ ZSOLT, PHD EGYETEMI DOCENS
2.3 A szemináriumért felelős tanár neve SZABÓ ZSOLT, PHD EGYETEMI DOCENS
2.4 Tanulmányi év 2 2.5 Félév 1. 2.6. Értékelés módja VIZSGA 2.7 Tantárgy típusa KÖTELEZŐ

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)
3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 42 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 14
A tanulmányi idő elosztása: óra
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 7
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 7
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 14
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 14
Vizsgák
Más tevékenységek: ..................
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 42
3.8 A félév össz-óraszáma 84
3.9 Kreditszám 6

4. Előfeltételek (ha vannak)
4.1 Tantervi •
4.2 Kompetenciabeli •

5. Feltételek (ha vannak)
5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei •
5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei •


6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
Szakmai kompetenciák C6.2. Szerkesztőségi célkitűzések kidolgozása a célközönség függvényében.
C6.3. Az elméleti és módszertani ismeretek hasznosítása egy médiatermék számára készített tematikus rész elkészítésére (betartva a kommunikációs csatorna sajátosságait)
C6.4. Rovatszerkezet, műsorrács felmérése az információs csomag szerkezetébe való integrálásra vonatkozó alapvető fogalmak alapján.

Transzverzális kompetenciák CT1. Reális megvitatasa - elméleti és gyakorlati indoklás mellett - egyes szokványos szakmai problémáknak, ezek hatékony és deontológiai megoldása érdekében

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)
7.1 A tantárgy általános célkitűzése • Általános marketingfogalmak megismertetése
7.2 A tantárgy sajátos célkitűzései

 

 

• A kulturális termékekről való marketingorientált gondolkodás elsajátítása

8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések
1. Bevezető. A kultúra, mint piaci termék Participatív bemutató előadás
2. Magaskultúra és tömegkultúra viszonyának változásai, példavetítés Participatív bemutató előadás, vetítés
3. A kulturális termék mindenkié? Paradigmák és mentalitások a letöltések világában Participatív bemutató előadás
4. Hagyományos marketingeszközök a kulturális termékek népszerűsítésében Participatív bemutató előadás
5. Alternatív marketingeszközök: szponzorálás, gerillamarketing és vírusmarketing a művészetek szolgálatában Participatív bemutató előadás
6. Kampánystratégiák a kulturális termékek népszerűsítésében. Esettanulmányok Participatív bemutató előadás
7. A kulturális termékek célközönsége. Célzott kampányok. Participatív bemutató előadás
8. Az irodalmi termékek marketingstratégiái. Esettanulmányok. Participatív bemutató előadás
9. A vizuális és képzőművészetek marketingstratégiái. Esettanulmányok. Participatív bemutató előadás
10. Az audiovizuális és előadóművészetek marketingstratégiái. Esettanulmányok. Participatív bemutató előadás
11. A zenei termékek marketingstratégiái. Esettanulmányok. Participatív bemutató előadás
12. Összegzés, ismétlés Participatív bemutató előadás


Könyvészet
• Jib Fowles: Advertising and Popular Culture
http://books.google.ro/books?id=YkxMPOkSQ_0C&printsec=frontcover&hl=ro#v=onepage&q&f=true
• Bernard Brochand, Jacques Lendrevie: A reklám alapkönyve, Akadémiai kiadó, 2004. 301-318. (megtalálható fénymásolatban a SzTK könyvtárában, a teljes könyv megtalálható a Közgazdaságtan Kar könyvtárában)
• Incze Kinga, Pénzes Anna: A reklám helye. A hatékony médiatervezés és -vásárlás kézikönyve. Mrs. White Media Consulting Kft., MediaSpirit Consulting Kft., 2002. (megtalálható a SzTK könyvtárában)
• Sas István: Reklám és pszichológia, Kommunikációs Akadémia Könyvtár, 2006 (megtalálható a Közgazdaságtan Kar és a Kommunikáció Kar könyvtárában)
• Oliviero Toscani: Reklám, te mosolygó hulla, Park kiadó, 1999. 41-91. (megtalálható fénymásolatban a SzTK könyvtárában, a teljes könyv megtalálható a Sapientia könyvtárában)
• Sas István: A visszabeszélőgép. Médiakutató,
http://mediakutato.hu/cikk/2008_03_osz/02_visszabeszelogep_uzenet/01.html?q=rekl%E1mfilm#rekl%E1mfilm
• Fehér Katalin: Reklámhatás, problémamegoldás, intencionalitás. Médiakutató, http://mediakutato.hu/cikk/2008_03_osz/01_reklamhatas_problemamegoldas_intencionalitas/
• Papp-Vári Árpád cikkei: http://www.papp-vary.hu/product_placement/

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések
1. A szemináriumi feladatok megbeszélése, témaválasztás Beszélgetés, elemzési gyakorlat
2. Elemzés-bemutatók: 1. csoport
Participatív hallgatói bemutatók
3. Elemzés-bemutatók: 2. csoport Participatív hallgatói bemutatók
4. Projekt-bemutatók: 1. csoport Participatív hallgatói bemutatók
5. Projekt-bemutatók: 1. csoport Participatív hallgatói bemutatók
6. Összegzés, kiértékelés. Kollokvium az előadások anyagából, melyen pluszpontot lehet szerezni. Beszélgetés, szóbeli értékelés


9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.


10. Értékelés
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső jegyben
10.4 Előadás

10.5 Szeminárium / Labor 1. Egyéni munka: elemző feladat - minden hallgató megfigyel, elemez és bemutat egy kampányt, amely valamely kulturális termék népszerűsítését szolgálta 50%
2. Csoportmunka: kampányt tervezni egy kulturális terméknek a tanult hagyományos és alternatív módszerekkel - pluszpont jár az alkalmazott (nem fiktív) kampányokért 50%
10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei
• Szmináriumokon való jelenlét, feladatok határidőre történő leadása

 

 

Kitöltés dátuma Előadás felelőse Szeminárium felelőse
2015.03.10. Dr. Szabó Zsolt

Az intézeti jóváhagyás dátuma Intézetigazgató
2015. 03. 11. Prof. Dr. Elena Abrudan

 

 

2019.01.14. 20:00

Január 22. és február 5. között lehet iratkozni a februári államvizsgára

 

2018.12.12. 22:28

A hírre kattintva megtaláljátok az idei államvizsgával kapcsolatos fontosabb információkat. A szakdolgoazat lebonyolítási tervét, és a 2019-es írásbeli záróvizsga tételeket.

2018.07.27. 11:20

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületé (MÚRE) a Szilágy megyei Kémeren szervezte éves riporttáborát július 5-8. között. Az Erdély minden szegletéből érkező közel húsz tapasztalt újságíró mellett a táborban a kötelező szakgyakorlat részeként az Újságírás, valamint a Kommunikáció és Közkapcsolatok szak három fős diákcsapata is részt vett. A szakgyakorlat célja az volt, hogy vezetőtanáraik és szakmabeliek segítségével az egyetemi hallgatók helyszíni munka során ismerjék meg a tévés munka alapjait, a filmezés munkamenetét, és riportfilmeket készítsenek a Szilágyságban élő magyar közösség mindennapjairól.