Mesteri képzés / Tantárgyak /

Kommunikáció-hermeneutika

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
Politika- és Kommunikációtudományi Kar
Szociokulturális kommunikáció mesteri program
Politikai kommunikáció és marketing mesteri program
2010-2011-es tanév, II. félév

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról
Tantárgy neve: A KOMMUNIKÁCIÓ HERMENEUTIKÁJA
(HERMENEUTICA COMUNICĂRII)
Kódszám: UPS7120
Tantárgy tantervi besorolása: kötelező
Kreditszám: 7
Óraszám: 2 óra előadás + 1 óra szeminárium x 14 hét = 42 óra
Végső értékelési forma: vizsga
Helyszín: Böhm Károly terem (főépület, I. em.)
Órarend: péntek 17-20

II. Az előadás, szeminárium, szak- vagy laborgyakorlat tituláris oktatója
Név, tudományos fokozat: dr. Veress Károly egyetemi tanár
Elérhetőség (e-mail cím, telefonszám): veress_k@yahoo.com
Fogadási óra: kedd, 12-14

III. A tantárgy leírása
Célkitűzések: A kommunikáció kérdéskörének a filozófiai hermeneutika értelmező-megértő nézőpontjából való tárgyalása; a kommunikációelméletek hermeneutikai kritikája. A kommunikációs jelenségek alkalmazott hermeneutikai vizsgálata.
Tartalom: szemiózis, kommunikáció, kommunikatív tapsztalat, diskurzus, dialógus, képi kommunikáció, szövegek útján való kommunikáció, média, fordítás, hatékony kommunikáció, megértő kommunikáció.
Szakértelem:
a) Kognitív szakértelem: Intellektuális, kognitív képességek kialakítása a hermeneutikai szemlélet és nyelvezet alkalmazására a kommunikációs jelenségek vizsgálatában.
b) Applikatív szakértelem: Egy alkalmazott hermeneutikai vizsgálódás megvalósításához szükséges jártasságok kialakítása a kommunikációkutatás területén.
Módszerek: előadás, elemzés, értelmezés, problematizálás, hallgatók önálló munkája

IV. Kötelező könyvészet
Boehm, Gottfried: A kép hermeneutikájához. Athenaeum 1993/I/4. 87-111.
Gadamer, Hans-Georg: Szöveg és interpretáció. In Szöveg és interpretáció. Bacsó Béla (szerk.). Cserépfalvi. é.n. 17-42.
Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984.
Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Budapest, 2001.
Hamp Gábor: A (társadalmi) kommunikáció filozófiai aspektusairól. In Béres István - Horányi Özséb (szerk.): A társadalmi kommunikáció. Osiris, Budapest, 1999. 278-298.
Habermas, Jürgen: A kommunikatív etika. Új Mandátum Könyvkiadó, Bp. 1991.
Heidegger, Martin: A nyelv. In A dolog és A nyelv. Sárvár, 1998. 54-110.
Horányi Özséb (szerk.): A kommunikáció I. A kommunikatív jelenség. General Press Kiadó, 2003.
Paepcke, Fritz: Az ekvivalencia illúziója. Helikon, 1986/1-2. 57-86.
Reboul, Anne - Moeschler, Jacques: A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába. Osiris, Budapest, 2006.
Ricoeur, Paul: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. Osiris, 1999. 9-33, 373-412.
Rovenţa-Frumuşani, Daniela: Analiza discursului. Ipoteze şi ipostaze. Tritonic, Bucureşti, 2005.
Veress Károly: Az értelem értelméről. Mentor K., Marosvásárhely, 2003.
Veress Károly: A megértés csodájáról. Mentor K., Marosvásárhely, 2006.
Veress Károly: Bevezetés a hermeneutikába. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság - Kolozsvár, 2007; 2010.

V. A tantárgy oktatása során használt eszköztár:
kézikönyv, szöveggyüjtemeny, projektor

VI. Az előadások, szemináriumok, részfelmérések/parciális vizsgák, elvégzendő feladatok részletes terve/beosztása
1. hét:
Előadás: A kommunikáció episztemológiájától a kommunikáció hermeneutikájáig
Kulcsszavak: episztemológiai szemléletmód, hermeneutikai szemléletmód, leírás, magyarázat, ellenőrizhetőség, previzibilitás, hatékonyság, értelmezés, megértés, részvétel, átalakulás
Könyvészet: Griffin 7-19, 20-33; Veress 2003, 2006.
Szeminárium: Szemináriumi feladatok megbeszélése.

2. hét:
Előadás: Szemiózis és kommunikáció
Kulcsszavak: szemiózis, szemiotikia szituáció, a jelek termelési folyamata, jel, kód, kommunikációs szituáció, hermeneutikai szituáció, határtalan szemiózis, metakommunikáció
Könyvészet: Griffin, Rosengren, Horányi 2003.
Szeminárium: Szemináriumi meggbeszélésre szánt szövegek kijelölése; az alkalmazó jellegű szemináriumi dolgozat elkészítési feltételeinek megbeszélése.

3. hét:
Előadás: Interakció és kommunikáció
Kulcsszavak: adó, vevő, partner, Én, Másik, címzett, linearitás, részvétel, kölcsönösség, horizontális kapcsolat, vertikális kapcsolat, kölcsönhatás, kollektivitás, kommunió
Könyvészet: Griffin, Horányi 2003, Veress 2003.
Szeminárium: Szövegértelmezés, megbeszélés: Hamp Gábor: A (társadalmi) kommunikáció filozófiai aspektusairól. In Béres István - Horányi Özséb (szerk.): A társadalmi kommunikáció. 278-298.

4. hét:
Előadás: Az eltávolítás
Kulcsszavak: térbeli távolság, időbeli távolság, a kommunikáció térbelisége és időbelisége, testiség, gesztusnyelv, valóság és virtualitás, jelenlét és történetiség
Könyvészet: Gadamer 1984, é.n, Veress 2007.
Szeminárium: Szövegértelmezés, megbeszélés: Erwin P. Bettinghaus: A meggyőző kommunikáció. In Horányi Özséb (szerk.): A kommunikáció I. A kommunikatív jelenség. 236-255.

5. hét:
Előadás: A kommunikáció mint hermeneutikai tapasztalat
Kulcsszavak: linearitás, körkörösség, előzetességstruktúra, hermeneutikai szituáció, a kommunikáció mint hatástörténet
Könyvészet: Gadamer 1984, Veress 2006, 2007
Szeminárium: Szövegértelmezés, megbeszélés: Habermas, Jürgen: Előkészítő megjegyzések a kommunikatív kompetencia elméletéhez. In A kommunikatív etika. 58-79.

6. hét:
Előadás: A nyelvi kommunikáció
Kulcsszavak: szó, hallás, a szó hermeneutikája, beszéd, írás, olvasás, internet, a nyelv mint a hermeneutikai tapasztalat közege
Könyvészet: Austin, Bahtyin, Heidegger, Reboul, Anne - Moeschler, Jacques, Searle.
Szeminárium: Szövegértelmezés, megbeszélés: Paul Ricoeur: Mi a szöveg? In: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. 9-33.

7. hét:
Előadás: Diskurzus és dialógus
Kulcsszavak: diskurzus, beszélgetés, dialógus, hallgatás, játék, kérdés-felelet
Könyvészet: Gadamer 1984, Goellouz, Rovenţa-Frumuşani, Veress 2003, 2006, 2007.
Szeminárium: Szövegértelmezés, megbeszélés: Hans-Georg Gadamer: Szöveg és interpretáció. In Szöveg és interpretáció. 17-42.

8. hét:
Előadás: Szöveg és értelmezés
Kulcsszavak: szöveg, textualitás, intertextualitás, hipertext, értelmezés, a szövegek hermeneutikája
Könyvészet: Barthes, Gadamaer é.n., Geertz, Ricoeur, Vattimo, Veress 2006, 2007.
Szeminárium: Szövegértelmezés, megbeszélés: Gottfried Boehm: A kép hermeneutikájához. Athenaeum 1993/I/4. 87-111.

9. hét:
Előadás: A fordítás mint hermeneutikai folyamat
Kulcsszavak: fordítás, értelmezés, fordító, közös nyelv, dialógus
Könyvészet: Gadamer 1984, Paepcke, Veress 2007.
Szeminárium: Szövegértelmezés, megbeszélés: Paul Ricoeur: Az én és az elbeszélt azonosság. In: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. 373-412. A narratív azonosság. Narratívák. 5. 15‒25.
10. hét:
Előadás: A képi kommunikáció
Kulcsszavak: kép, bemutatás, leképezés, vizualitás, láthatóság, a kép hermeneutikája
Könyvészet: Bacsó 1997, Boehm, Wunenburger
Szeminárium: Szemináriumi dolgozatok bemutatása és megbeszélése
11. hét:
Előadás: Cselekvés és történet
Kulcsszavak: beszédaktusok, kommunikatív cselekvés, a cselekvés mint kommunikáció, az elbeszélés mint cselekvés, az értelemezés mint létrehozás
Könyvészet: Austin, Habermas, Ricoeur, Searle.
Szeminárium: Szemináriumi dolgozatok bemutatása és megbeszélése

12. hét:
Előadás: A tömegkommunikáció hermeneutikai horizontban
Kulcsszavak: eszköz, közeg, média, partnerség, közlemény, üzenet, multimédia, internet
Könyvészet: Gerbner, Griffin, Rosengren
Szeminárium: Szemináriumi dolgozatok bemutatása és megbeszélése

13. hét:
Előadás: A kommunikáció tartalma
Kulcsszavak: üzenet, értelem, értelemtörténés, valóság, virtualitás, lehetséges világok, közös alkotás
Könyvészet: Gadamer 1984, Horányi, Veress 2003, 2007.
Szeminárium: Szemináriumi dolgozatok bemutatása és megbeszélése

14. hét:
Előadás: A hatékony kommunikációtól a megértő kommunikációig
Kulcsszavak: a kommunikáció mint aktus, mint eszköz, a hatékony kommunikáció, a kommunikáció mint létmód, megértés, konszenzus, együttműködés, a megértés mint igazi emberi hatékonyság
Könyvészet: Gadamer 1984, Griffin, Horányi, Veress 2007
Szeminárium: Szemináriumi dolgozatok bemutatása és megbeszélése

VII. Felmérés/értékelés módja (az osztályozásban való részaránya %-ban)
A félév folyamán: szemináriumi beszélgetéseken való részvétel - 1p; egy alkalmazó jellegű szemináriumi dolgozat elkészítése - 3p; a dolgozat bemutatása - 1p. Részarány: 50%.
A félév végén (vizsgaszesszióban): A tananyagból és a tanulmányozott könyvészetből adott kérdések írásbeli megválaszolása. 1. kérdés - 2,5p; 2. kérdés - 2,5p. Részarány: 50%.
Értékelési szempontok: Alkalmazó jellegű dolgozat - 4-5 oldal: Egy konkrét kommunikációs szituáció hermeneutikai vizsgálata; könyvészet. Terjedelem: 5-6 oldal; felvázolás; kommunikációelméleti leírás; hermeneutikai vizsgálat; a két megközelítési mód összevetése; könyvészet.) Értékelés: problematizálás, értelmező vizsgálat, alkalmazás, szövegszerkesztés, bemutatás.

VIII. Szervezési részletek, kivételes esetek kezelése
Jelenlét: Előadáson 50%-os, szemináriumon 70%-os jelenlét kötelező.
Vizsgafeltételek: az alkalmazó jellegű dolgozat elkészítése.
Pótlási lehetőségek: az alkalmazó jellegű szemináriumi dolgozat elkészítése.
Plagizálás, vizsgán való csalás következményei: a dolgozat visszautasítása; a vizsgán való részvétel felfüggesztése; elégtelen osztályzat.
Óvások megoldása: a felmerülő probléma közvetlen megbeszélésével.

IX. Választható/opcionális könyvészet
Austin, J. L.: Tetten ért szavak. Akadémiai, Bp. 1990.
Bacsó Béla (szerk.): Kép, fenomén, valóság. Kijárat, Kiadó, Budapest, 1997.
Bahtyin, M. M.: A beszéd és a valóság. Gondolat, Bp. 1986.
Barthes, Roland: A szöveg öröme. Osiris. Budapest, 1999.
Fehér M. István: Hermeneutikai tanulmányok I. L'Harmattan 2001.
Guellouz, Suzanne: Le dialogue. Presses Universitaires de France. Paris, 1992.
Foucault, Michel: Nyelv a végtelenhez. Latin Betûk, Debrecen, 2000.
Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. Osiris, 2001.
Gerbner, George: A média rejtett üzenete. Osiris, 2002.
Neumer Katalin (szerk.): Kép, beszéd írás. Gondolat, Budapest, 2003.
Nyíri Kristóf (szerk.): A 21. századi kommunikáció új útjai. MTA Filozófiai Kutatóintázete. 2001.
Rosengren, Karl Erik: Kommunikáció. Typotex, Budapest, 2004.
Searle John R.: Elme, nyelv és társadalom. Vince K. Bp. 2000.
Vattimo, Gianni: Éthique de l'interprétation. Éditions La Découverte, Paris, 1991.
Wunenburger, J-J.: Filosofia imaginilor. Polirom, 2004.

Megjegyzés: A kötelező és választható könyvészetben megjelölt szakmunkák megtalálhatók az Egyetemi Könyvtárban, az Akadémiai könyvtárban, a Pro Philosophia Alapítvány könyvtárában, a Bolyai Társaság könyvtárában.
Adatbázisok: www.proquest.com; www.ebsco.host

Egyetemi oktató:
Dr. Veress Károly egyetemi tanár

 

2019.01.14. 20:00

Január 22. és február 5. között lehet iratkozni a februári államvizsgára

 

2018.12.12. 22:28

A hírre kattintva megtaláljátok az idei államvizsgával kapcsolatos fontosabb információkat. A szakdolgoazat lebonyolítási tervét, és a 2019-es írásbeli záróvizsga tételeket.

2018.07.27. 11:20

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületé (MÚRE) a Szilágy megyei Kémeren szervezte éves riporttáborát július 5-8. között. Az Erdély minden szegletéből érkező közel húsz tapasztalt újságíró mellett a táborban a kötelező szakgyakorlat részeként az Újságírás, valamint a Kommunikáció és Közkapcsolatok szak három fős diákcsapata is részt vett. A szakgyakorlat célja az volt, hogy vezetőtanáraik és szakmabeliek segítségével az egyetemi hallgatók helyszíni munka során ismerjék meg a tévés munka alapjait, a filmezés munkamenetét, és riportfilmeket készítsenek a Szilágyságban élő magyar közösség mindennapjairól.