Mesteri képzés / Tantárgyak /

Kommunikáció-antropológia

Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár

Politika, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar
Egyetemi év 2010-2011
Félév II.


II. Az előadás, szeminárium, szak- vagy laborgyakorlat tituláris oktatója

Név, tudományos fokozat: dr. Keszeg Vilmos, professzor
Elérhetőség (e-mail cím, esetleg telefonszám): vkeszegv@yahoo.fr
Előadás : hétfő 10-12 óra, 302-es terem.


III. A tantárgy leírása: A tantárgy célja a szöveg, a kommunikáció antropológiai értelmezése. A tantárgy a szöveg formáit, funkcióit, kontextusait, ennek irodalmát és terminológiáját tekinti át.
1-3. Múlt, történelem, emlékezet (Marquard, Bloch, Hartog, Fabre, Nora, Braudel). Stacionáló és kumulatív társadalmak (Lévi Strauss). Korszak, korszaktudat (Odo Marquard). Elszakad-e a múlt a jelentől? (Bloch) A múlt és reprezentációja, a történelem. A múlt demokratizálódása (mindenki számára való hozzáférhetőség). A múlt mint örökség (patrimónium) (Nora). A történetiség rendjei (historia magistra, prezentizmus, futurizmus) (Hartog). A longue durée (Braudel). A történelem domesztikálása (Fabre). A lokális történelem alakzatai. A lokális történelem és specialistái. A genealógiai emlékezet.
4-5. Az autobiografikus beszédmód (Lejeune, Tengelyi)
6-9. Oralitás, írásbeliség, kép. Az alfabetizáció története: a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. (Habermas, Martin H.-J., Tóth I.Gy.) Kommunikációs technikák és funkciók. Az írás mitológiája. (Nyíri K. - Szécsi G., Goody, Ong, Neumer) A „hétköznapi" írás. A szerző mint „betolakodó" (Lyons). Az írás tekintélyének inflálódása: a mindennapi szövegek (écriture ordinaire) (Fabre, Chartier).
10. A sugalmazott narratív szövegek: a mentális képzelőerő kultiválása. (Noll, R.)
11-14. A szöveg státusa. Műfajiság, korszaktudat. A dokumentumok megbízhatósága. A szöveg kontextusai: a forráskritika. Szövegek és kontextusok. Beszédmódok. Szövegtipológia. A kontextusok típusai. Korszakok, korszakhatárok. (Hymes, Carnap, Assmann, Lotman)

IV. Kötelező könyvészet:
Assmann, Jan
1999 A kulturális emlékezet. Budapest: Atlantisz
Burke, Peter
1991 Népi kultúra a kora újkori Európában. Budapest: Századvég-Hajnal István Kör (A nép felfedezése. Egység és változatosság a népi kultúrában. A népi kultúra változatai)
Chartier, Roger
2001 Culture écrite et littérature à l'âge moderne. Annales. Histoire, Sciences Sociales. Juillet-Octobre. Nr.4-5. (56)783-802.
Geertz, Clifford
1988 Sűrű leírás. Út a kultúra értelmező elméletéhez. In: Vári András (válogatta): Misszionáriusok a csónakban. Antropológiai módszerek a társadalomtörténetben. Budapest: Akadémiai. 13-61.
Gyáni Gábor
2007 „Térbeli fordulat" és a várostörténet. Korunk XVIII. 7. 4-15.
Hymes, Dell
1997 A nyelv és a társadalmi élet kölcsönhatásának vizsgálata. Alapvető fogalmak. In. Pléh Csaba - Síklaki István - Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv - Kommunikáció - Cselekvés. Budapest 473-495.
Kristóf Ildikó, Sz.
2002 A számoktól a (jogi) szövegekig: alfabétizációtörténet, olvasástörténet vagy kommunikációtörténet? Acta Papensia. II. 1-2. 3-30.
Lepenies, Wolf
1990 Les trois cultures. Entre science et littérature. Paris: Éditions de la Maison des sciences de l'homme
Ong Walter J.
1998 A szöveg mint interpretáció. In: Nyíri Kristóf - Szécsi Gábor (szerk.): Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Budapest: Áron. 143-166.
Tengelyi László
1998 Élettörténet és sorsesemény. Budapest: Atlantisz. 11-48.
Tóth István György
1996 Mivelhogy magad írást nem tudsz... Az írás térhódítása a művelődésben a kora újkori Magyarországon. Budapest: MTA Történettudományi Intézete

A kötetek megtalálhatók kolozsvári könyvtárakban.

V. A tantárgy oktatása során használt eszköztár:

VI. Az előadások, szemináriumok, részfelmérések/parciális vizsgák, elvégzendő feladatok részletes terve/beosztása:
Az előadások a közölt tematikát követik.
VII. Felmérés/értékelés módja:
Félévi dolgozat. A féléves tárggyal kapcsolatos forráselemzés, a tárgy tematikája és irodalma alapján. Terjedelme 8-10 oldal. Az elbírálás szempontjai. Adekvát tematika választása. A szerzői szándék megfogalmazása. A téma irodalmának és terminológiájának éttekintése. A források megválasztása, a forráskritika. Az analízis. A következtetések megfogalmazása. A hivatkozások helyessége. A fogalmazási és helyesírási normák betartása. A jegy 50%-a.
Aktív részvétel. Az előadás utáni, a szemeszter végi, a témával kapcsolatos beszélgetésben való részvétel (szóbeli vizsga). A jegy 50%-a.

VIII. Szervezési részletek, kivételes esetek kezelése:
Indokolt hiányzás esetén a hallgató a félév végén sorra kerülő beszélgetésben számol be olvasmányairól.

IX. Választható/opcionális könyvészet:

Bausinger, H.
1995 Népi kultúra a technika korszakában. Budapest, Osiris. 53-124.
Boudon, Raymond
1979 La logique du social. Paris, PUF
Bourdieu, Pierre
1978 Az értelmiségi hagyomány és a társadalmi rend megőrzése. In: Uő: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest.7-70.
Fabre, Daniel (dir.), Soudière, La, M. - Voisenat, C. (textes réunis)
1997 Par écrit. Ethnologie des écritures quotidiennes. Éditions de la maison des sciences de l'homme. Paris
Hobsbawm, Eric
1987 Tömeges hagyomány-termelés: Európa 1870-1914. In: Hofer T. -Niedermüller P. (szerk.): Hagyomány és hagyományalkotás. Bp. 127-197.
Holbwachs, Maurice
1925 Les cadres sociaux de la mémoire. Paris
Kulcsár-Szabó Zoltán
2000 A „korszak" retorikája. (A korszak- és századforduló mint értelmezési stratégia) In. Bednanics Gábor-Bengi László-Kulcsár Szabó Ernő-Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Budapest, Osiris. 90-91.
Lotman, Ju.
1994 A szüzsé eredete tipológiai aspektusból. In. Kovács Árpád - V. Gilbert Edit(szerk.): Kultúra, szöveg, narráció. Orosz elméletírók tanulmányai. Pécs. 82-118.
Lyons, Martin
2001 La culture littéraire des travailleurs. Autobiographies ouvrieres dans l'Europe du XIXe siecle. Annales. HSS. Juillet-octobre 2001. Nr. 4-5. P. 927-946.
Lyotard, J-F.
1993 Széljegyzetek az elbeszéléshez. In. Habermas, J. - Lyotard, J.F. - Rorty,R.: A posztmodern állapot. Századvég. Budapest 146-150.
Ong Walter J.
1998 Nyomtatás, tér és lezárás. In: Nyíri Kristóf - Szécsi Gábor (szerk.): Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák történere Homérosztól Heideggerig. Áron. Budapest. 245-267.
White, Hayden
1997 A narrativitás értéke a valóság megjelenítésében. In. Uő. A történelem terhe. Osiris. Budapest 103-142.

2019.01.14. 20:00

Január 22. és február 5. között lehet iratkozni a februári államvizsgára

 

2018.12.12. 22:28

A hírre kattintva megtaláljátok az idei államvizsgával kapcsolatos fontosabb információkat. A szakdolgoazat lebonyolítási tervét, és a 2019-es írásbeli záróvizsga tételeket.

2018.07.27. 11:20

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületé (MÚRE) a Szilágy megyei Kémeren szervezte éves riporttáborát július 5-8. között. Az Erdély minden szegletéből érkező közel húsz tapasztalt újságíró mellett a táborban a kötelező szakgyakorlat részeként az Újságírás, valamint a Kommunikáció és Közkapcsolatok szak három fős diákcsapata is részt vett. A szakgyakorlat célja az volt, hogy vezetőtanáraik és szakmabeliek segítségével az egyetemi hallgatók helyszíni munka során ismerjék meg a tévés munka alapjait, a filmezés munkamenetét, és riportfilmeket készítsenek a Szilágyságban élő magyar közösség mindennapjairól.