Mesteri képzés / Tantárgyak /

Filmológia

TANTÁRGYI ADATLAP

Kari Tanácsi elfogadás: Szám/dátum

1. Tanulmányi program adatai
1.1. Intézmény Sapientia EMTE Kolozsvár
1.2. Kar Természettudományi és Művészeti
1.3. Tanszék Média Tanszék
1.4. Képzési ág Fotóművészet, Filmművészet, Média
1.5. Képzési szint Mesterkepzes
1.6. Tanulmányi program /
Képzettség Alkalmazott mediatudomanyok

2. Tantárgy adatai
2.1. Tantárgy címe Filmologia
2.2. Előadás felelőse Dr. Virginás Andrea
2.3. Egyéb oktatási
tevékenységek felelősei Szeminárium Dr. Virginás Andrea
Gyakorlat
Terv
2.4. Év I. 2.5. Félév II. 1. 2.6. Követelmény
típus V 2.7. Felvétel típusa DS

3. Teljes becsült időráfordítás (oktatási tevékenységek féléves óraszáma)
3.1. Heti óraszám 2 Melyből: 3.2. Előadás 3.3. Szeminárium
/ gyakorlat/
terv 2
3.4. Tantervi teljes óraszám 28 Melyből: 3.5. Előadás 3.6. Szeminárium
/ gyakorlat
/ terv 28
Ráfordított idő eloszlása: Óra
Tankönyvből, jegyzetből, könyvészetből és saját jegyzetelésből való tanulás (20)
Kiegészítő dokumentálódás könyvtárban, elektronikus hozzáférési lehetőségeken és terepen (25)
Szemináriumok/gyakorlatok előkészítése, témák, referátumok, portfóliók, esszék kidolgozása (25)
Tutori tevékenység (10)
Felmérések (4)
Egyéb tevékenységek: .................. (g)
3.7. Egyéni tanulás teljes óraszáma 84
3.8. Félévi teljes óraszám 112
3.9. Kreditszám 4

4. Előfeltételek (esetenként)
4.1. Tantervi Nincs
4.2. Kompetencia Nincs

5. A tevékenységek lebonyolításának feltételei (megnevezni esetenként a szükséges infrastruktúrát)

5.1. Előadás lebonyolítása
5.2. Szeminárium/gyakorlat/
terv lebonyolítása Technikai feltételek: kivetítő, hangosítás, számítógép internet-
kapcsolattal, tábla.

 


6. Megszerzendő sajátos kompetenciák


Szakmai kompetenciák Az audiovizuális kommunikáció (és a filmnyelv, a filmológia, valamint a forgatókönyv-írás)
specifikus elemeinek a megfelelő használata. A kommunikációs és művészi tapasztalati forrásként szolgáló audiovizuális nyelvezet társadalmi szerepének értékelése. A tömegkommunikáció (valamint a filmkészítés sajátos technológiai) evolúciójának az elemzése, a tömegkommunikáció paradigmáinak és fogalmainak a leírása. A kommunikációs folyamat elemeinek azonosítása és magyarázata, a tömegkommunikáció (és a film) társadalombeli helyének és szerepének a meghatározása.

Transzverzális Szigorú, hatékony és felelős munkastratégia alkalmazása, pontosság és az eredménnyel
szembeni személyes felelősség, a szakmai értékrendszer elveinek és normáinak a felvállalása. A folyamatos képzés lehetőségek beazonosítása, az erőforrások és a tanulási technikák hatékony felhasználása az önnön fejlődés érdekében.

7. Tantárgy célkitűzései (a megszerzendő kompetenciákkal összefüggésben)

7.1. Tantárgy általános
célkitűzése A tantárgy egy választható óra, s ennek megfelelően a közös, gyakorlat-
orientált csoportmunkára, valamint az elemzési és értelmezési készségek gyarapítására törekszik. A modernként megnevezhető filmelméleti megközelítések közül terítékre kerülnek a következők: a szerzői elmélet(ek), a strukturalizmus és filmszemiotika, a pszichoanalitikus filmelmélet, a feminista, valamint queer filmelmélet, a posztkoloniális filmelmélet, az új képfajták elmélete(i), és a kognitív filmelmélet.
7.2. Sajátos célkitűzések A kommunikációs fogalmak, elméletek és paradigmák összehasonlítása, a
célból, hogy ezek lehetőségeit és határait felismerhessük a tömegkommunikáció és a filmművészet vonatkozásában. Az audiovizuális kommunikáció meggyőzési fokának az értékelése, valamint hatásainak a tudatosítása. Szakirányú projektek lebonyolítása elismert módszerek felhasználásával: a modern audiovizuális kommunikáció elemzése, a kommunikációs és filmművészeti szerkezetek elemzése, valamint ezek elveinek a magyarázata a tömegkommunikációra vonatkozó társadalmi paradigmák perspektíváján keresztül.

8. Tartalom

8.2. Szeminárium / 8.3. Gyakorlat / 8.4. Terv Oktatási módszerek Megjegyzések
Bevezetés, a diákok féléves feladatainak a kiosztása. A
kortárs filmelmélet tendenciái. Csoportos
beszélgetések és bemutatók, irányított szakirodalmi értelmezés, filmrészletek, illusztrációk. 2
A szerzői elmélet: klasszikus és digitális kontextusban. Csoportos
beszélgetések és bemutatók, irányított szakirodalmi értelmezés, filmrészletek, illusztrációk. 4
Strukturalizmus és (film)szemiotika. Realizmus-
koncepciók. Csoportos
beszélgetések és bemutatók, irányított szakirodalmi értelmezés, filmrészletek, illusztrációk. 2
Pszichoanalízis és film. A filmes apparátus-elmélet
(Baudry és Metz). A screen-elmélet (McCabe és
Heath). Csoportos
beszélgetések és bemutatók, irányított szakirodalmi értelmezés, filmrészletek, illusztrációk. 4
Feminista és queer filmelmélet. Csoportos
beszélgetések és bemutatók, irányított szakirodalmi értelmezés, filmrészletek, illusztrációk. 4
Posztkolonializmus és filmelmélet. Csoportos
beszélgetések és bemutatók, irányított szakirodalmi értelmezés, filmrészletek, illusztrációk. 4
A kognitív filmelmélet (narráció és identifikáció). Csoportos
beszélgetések és bemutatók, irányított szakirodalmi értelmezés, filmrészletek, illusztrációk. 2
Film és filozófia (Deleuze és Cavell). A
neoformalizmus. Csoportos
beszélgetések és bemutatók, irányított szakirodalmi 2

értelmezés,
filmrészletek, illusztrációk.
A film fenomenológiája. Csoportos
beszélgetések és bemutatók, irányított szakirodalmi értelmezés, filmrészletek, illusztrációk. 2
A film medialitása: az intermedialitástól a posztmédia
koráig. Csoportos
beszélgetések és bemutatók, irányított szakirodalmi értelmezés, filmrészletek, illusztrációk. 2
28 óra
Könyvészet

Anderson, Joseph és Barbara Anderson. Miért van szükség ökológiai metaelméletre? Metropolis 1998/99 tél-tavasz, 34-48.

Barthes, Roland. A szerző halála. A szöveg öröme. Budapest: Osiris, 1996, 50-55. Baudry, Jean-Louis. Az apparátus. Metropolis 1999/nyár, 10-23.
Bazin, André. A filmalkotó személyiségéről. Mi a film? Budapest: Osiris, 1995, 60-76. Bordwell, David. Érvelés a kognitivizmus mellett. Metropolis 1998/99 tél-tavasz,14-33.
Casetti, Francesco. „A filmnyelv alapjai: Mitry és a szimbolikus struktúrája". In: Filmelméletek pp. 69-74. Szemiotika/materializmus/pszichoanalízis." Filmelméletek pp. 184-188.

Casetti, Francesco: „A film, mint a világban való részvétel: André Bazin, A film mint a világ dokumentálásának eszköze: Siegfried Kracauer". In Filmelméletek 1945-1990, pp. 36-47.

Casetti, Francesco: Filmelméletek. Budapest: Osiris, 1998.

Doane, Mary Ann. Film és maszk. A női néző elmélete. Metropolis 2000/4, 24-36. Jagose, Annemarie. Bevezetés a queer-elméletbe. Budapest: Új Mandátum, 2003, 1-22. Kovács András Bálint. Mozgóképelemzés, Budapest: Korona, 2009.
Lev Manovich: A film mint kulturális interface. Metropolis 2001/1, 24-43.

Metz, Christian. A denotáció problémái, 73-99, A film strukturális megközelítése, 101-115. IHoppál
Mihály-Szekfű András (szerk.): A mozgókép szemiotikája. Budapest: MRT TK Szakkönyvtára, 1974. Mulvey, Laura. A vizuális élvezet és az elbeszélő film. Metropolis 2000/4, 12-23.
Rushton, Richard, Gary Bettinson: „Colin McCabe 'Realism in the Cinema: Notes on Some Brechtian
Theses. Stephen Heath: Lessons from Brecht'". What is Film Theory, Open UP, 2010, pp. 53-63. Shohat, Ella: Nemiség és kultúra a Birodalomban. Metropolis 2005/2, p. 28-57.
Stam. Robert -Louise Spence: Kolonializmus, rasszizmus és reprezentáció. Metropolis 2005/2, p. 12-26.

Sarris, Andrew. Egy filmtörténet-elmélet felé. Metropolis 2003/4, 20-33. Silverman, Kaja. A tekintet. Metropolis 1999/nyár, 1-9.
Elsaesser, Thomas és Malte Hagener, Film Theory. An Introduction through the Senses, Routledge 2010. Vincze Teréz. Feminizmus és filmelmélet. Metropolis 2000/4, 1-5.
Wollen, Peter. A szerzői elmélet. Metropolis 2003/4, 34-41.


9. A tantárgy tartalmának összevetése a tanulmányi programnak megfelelő tudományos közösség, szakmai szervezetek és reprezentatív munkáltatók elvárásaival

 

 

10. Felmérés
Tevékenység típusa 10.1. Felmérési kritériumok 10.2. Felmérési módszerek 10.3. Aránya a
végső jegyből
10.4. Előadás

10.5. Szeminárium Az előadásokon felvezetett
alapfogalmak ismerete. A
szakirodalom ismerete.

Az előadások alkalmával végzett aktivitás (részvétel a beszélgetésekben, új fogalmak használata a csoportos munkában, írás és audiovizuális esszé- feladatok elkészítése). Írott vizsga kérdések
alapján.

 

Folyamatos számonkérés 50%

 


50%
Gyakorlat
Terv
10.6. Minimális teljesítmény elvárás
A hallgatóknak az órák 50%-án kötelező az aktív, figyelmes részvétel, válaszadás a felmerülő kérdésekre.
Kötelezően le kell adni a tanmenetben jelzett bemutató és írott feladatokat. Egy írott vizsga megszerkesztése. Legkevesebb 3 cím ismerete a kötelező könyvészetből.


Dátum: 2015.03.10. Előadás felelősének aláírása Gyakorlati órák felelősének aláírása
Dr. Virginas Andrea

Tanszéki láttamozás dátuma: 2015.03.11. Tanszékvezető aláírása

 

2019.01.14. 20:00

Január 22. és február 5. között lehet iratkozni a februári államvizsgára

 

2018.12.12. 22:28

A hírre kattintva megtaláljátok az idei államvizsgával kapcsolatos fontosabb információkat. A szakdolgoazat lebonyolítási tervét, és a 2019-es írásbeli záróvizsga tételeket.

2018.07.27. 11:20

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületé (MÚRE) a Szilágy megyei Kémeren szervezte éves riporttáborát július 5-8. között. Az Erdély minden szegletéből érkező közel húsz tapasztalt újságíró mellett a táborban a kötelező szakgyakorlat részeként az Újságírás, valamint a Kommunikáció és Közkapcsolatok szak három fős diákcsapata is részt vett. A szakgyakorlat célja az volt, hogy vezetőtanáraik és szakmabeliek segítségével az egyetemi hallgatók helyszíni munka során ismerjék meg a tévés munka alapjait, a filmezés munkamenetét, és riportfilmeket készítsenek a Szilágyságban élő magyar közösség mindennapjairól.