Mesteri képzés / Tantárgyak /

A nyilvánosság története

A TANTÁRGY ADATLAPJA
1. A képzési program adatai
1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR
1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI
1.4 Szakterület KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNY
1.5 Képzési szint MESTERI
1.6 Szak / Képesítés ALKALMAZOTT MÉDIATUDOMANY

2. A tantárgy adatai
2.1 A tantárgy neve AZ ERDÉLYI NYILVÁNOSSÁG TÖRTÉNETE
2.2 Az előadásért felelős tanár neve GYŐRFFY GÁBOR, PHD EGYETEMI ADJUNKTUS
2.3 A szemináriumért felelős tanár neve GYŐRFFY GÁBOR
2.4 Tanulmányi év I. 2.5 Félév II. 2.6. Értékelés módja VIZSGA 2.7 Tantárgy típusa Kötelező

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)
3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 42 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 14
A tanulmányi idő elosztása: óra
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 7
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 7
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 14
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 14
Vizsgák 2
Más tevékenységek: ..................
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 42
3.8 A félév össz-óraszáma 84
3.9 Kreditszám 6

4. Előfeltételek (ha vannak)
4.1 Tantervi •
4.2 Kompetenciabeli •

5. Feltételek (ha vannak)
5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei •
5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei •


6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
Szakmai kompetenciák C2.1. A technológia által közvetített kommunikáció elméleteinek megértése
C1.2. A kommunikációs helyzetek és a szakterület problémáinak fogalmi magyarázata
C3.2. A különböző médiumok használatából eredő sajátosságok felismerése, a csatorna és a médiatermék jellegének függvényében.
Transzverzális kompetenciák CT1. Reális megvitatasa - elméleti és gyakorlati indoklás mellett - egyes szokványos szakmai problémáknak, ezek hatékony és deontológiai megoldása érdekében


7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)
7.1 A tantárgy általános célkitűzése • Az Erdélyi nyilvánosság története tantárgy célja, hogy megismertesse az erdélyi nyilvánosság főbb korszakainak jellegezetsségeit, figyelembe véve, hogy mindezek a jelenlegi nyilvánosságra kiható történelmi előzmények.
7.2 A tantárgy sajátos célkitűzései

 

 

• A sajtónyilvánosság bemutatásának keretén belül az előadás bemutatja a főbb lapokat és műfajokat, valamint a jelentős történelni, gazadasági és társadalmi eseményeket, amelyek kihatottak a nyilávnosság alakulására.

8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések
1. Sajtó és sajtótörténet. A sajtótörténet kutatásának módszerei és jelentősége.

Szajbély Mihály: A médiatörténet és a sajtótörténet viszonyáról. Mediakutató, 2005 tavasz. (http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_01_tavasz/05_mediatortenet/01.html)
Gyáni Gábor: Sajtótörténet a társadalomtörténész szempontjából. Médiakutató, 2006. tavasz.
(http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_01_tavasz/04_sajtotortenet/02.html)
Kókay György (szerk.): A magyar sajtó története. I. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1979. 11-14.

2. Sajtó és nyilvánosság. Az európai sajtó a 18. Században. Az első magyar nyelvű sajtókiadványok. (Erdélyi Hírvivő)

Kókay György (szerk.): A magyar sajtó története. I. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1979. 137-140.
Kókay György-Buzinkay Géza-Murányi Gábor: A magyar sajtó története. Kiadja a MÚOSZ-Bálint György Újságíró Főiskola, Bp., 1990. 12-15. 25-40.

3. Erdélyi nyilvánosság a 19. század első felében. Sajtó tipológiája. (Erdélyi Múzeum, Erdélyi Híradó, Vasárnapi Újság).

Kókay György-Buzinkay Géza-Murányi Gábor: A magyar sajtó története. Kiadja a MÚOSZ-Bálint György Újságíró Főiskola, Bp., 1990. 50-53.
Jakab Elek: Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. Budapest, 1882.

4. A sajtó fejlődése az 1848-as forradalom után. Sajtótörvények. A politikai kommunikáció kezdetei.

Kókay György-Buzinkay Géza-Murányi Gábor: A magyar sajtó története. Kiadja a MÚOSZ-Bálint György Újságíró Főiskola, Bp., 1990. 122-125.
Kosáry Domokos-Németh G. Béla (szerk.): A magyar sajtó története. II. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1985. 43-52.


5. Erdélyi nyilvánosság a 19. század második felében és a 20. Század elején. Társadalmi és gazdasági változások. Politikai harc a sajtóban.

Lakatos Éva: Sikersajtó a századfordulón. Balassi, Budapest, 2004.
Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története (1890 - 1940). Pro Pannonia, Pécs, 2005. 5 - 28.

6. Az erdélyi magyar nyilvánosság a két világháború között. Sajtóközpontok. Diskurzusok.

Kókay György-Buzinkay Géza-Murányi Gábor: A magyar sajtó története. Kiadja a MÚOSZ-Bálint György Újságíró Főiskola, Bp., 1990. 193-198.
Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története (1890 - 1940). Pro Pannonia, Pécs, 2005. 80-92.
Berey Gáza: A magyar újságírás Erdélyben (1919-1939). Ablaka György Könyvnyomdája, Szeged, 1940. 5-25.

7. Ideológiák és sajtókiadványok a két világháború között (Brassói Lapok. Nagyvárad, Keleti Újság. Erdélyi Helikon. Korunk)

Cseke Péter: Metaforától az élet felé. Kriterion, Bukarest, 1997.
Berey Gáza: A magyar újságírás Erdélyben (1919-1939). Ablaka György Könyvnyomdája, Szeged, 1940. 35-80.

8. Diskurzusok a magyar sajtóban a két világháború között (Brassói Lapok. Nagyvárad, Keleti Újság. Erdélyi Helikon. Korunk)

Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története (1890 - 1940). Pro Pannonia, Pécs, 2005. 92 - 171).
Monoki István: Magyar könyvtermelés a román uralom alatt 1919-1940. II. kötet Hírlapok és folyóiratok. Budapest, 1941.

9. Az 1944 - 1948 közötti nyilvánosság.

Vincze Gábor: Illúziók és csalódások. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999. 190-202.
Macrea-Toma, Ioana: Cenzura instituţionalizată şi încorporată. Regimul publicaţiilor în România comunistă. In: Ruxandra Cesereanu (ed.): Comunism şi represiune în România comunistă. Polirom, Iaşi, 2006.
Papp Z. Attila: Romániai magyar sajtóvilág a második világháború végétől 1989-ig. Regio, 2004. 1.

10. Nyilvánosság az 1956-as forradalom idején.
Szesztay Ádám: Nemzetiségi kérdés a Kárpát-medencében (1956-1962). Az ötvenhatos forradalom hatása a kelet-közép-európai kisebbségpolitikára. MTA Kisebbségkutató Intézet, Bp., 2003. 210-220.
Stefano Bottoni: Recepció és párhuzamosság. A romániai '56 és a magyar forradalom viszonya, Korunk, 2006.2. 40-48

11. Az 1965-1990 közötti sajtó. Mítoszok és rítusok. Propaganda. Sajtó nyelvezete. Szamizdat kiadványok (Ellenpontok, Kiáltó Szó)

Molnár János: Az egyetlen (Az ellenpontok és az ellenpontosok története). Szeged, 1993.
Tóth Károly (szerk.): Ellenpontok. Pro-Print, Csíkszereda, 2000.
Győrffy Gábor: Két erdélyi szamizdat kiadványról. Korunk, 2006/10. 140-142.

12. Az 1990 utáni erdélyi magyar sajtó. A sajtó szerepe az identitás formálásában. Esettanulmány: az 1990. márciusi marosvásárhelyi események a sajtóban.

Papp. Z. Attila, A romániai magyar sajtó a posztszocializmus korszakában. Székelyföld, 2005/2, 82-110.

13.. Az erdélyi magyar sajtó tipológiája és irányzatai.

Bajomi-Lázár Péter: A politika mediatizálódása és a média politizálódása. Médiakutató, 2005.Tavasz. (http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_01_tavasz/03_politika_mediatizalodasa/01.html)
Peter Gross: Mass-media şi democraţia în ţările Europei de Est. Iaşi: Polirom, 2004.
Papp. Z. Attila, A romániai magyar sajtó a posztszocializmus korszakában. Székelyföld, 2005/2, 82-110.

14. Az erdélyi magyar új média.

Zizi Papacharissi: A virtuális szféra. Médiakutató, 2003 tavasz.
(http://www.mediakutato.hu/cikk/2003_01_tavasz/07_virtualis_szfera/01.html)
szemléltető előadás

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések
A diákok egyéni kutatómunkájában kiértékelése Értékelés, vita

Ajánlott könyvészet:

Monoki István: Magyar könyvtermelés a román uralom alatt 1919-1940. II. kötet Hírlapok és folyóiratok. Budapest, 1941.
Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok (1940-1989). Teleki László Alapítvány Könyvtára, Budapest, 1996.
Kókay György (szerk.): A magyar sajtó története. I. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1979.
Kosáry Domokos-Németh G. Béla (szerk.): A magyar sajtó története. II. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1985.
Kókay György-Buzinkay Géza-Murányi Gábor: A magyar sajtó története. Kiadja a MÚOSZ-Bálint György Újságíró Főiskola, Bp., 1990.
Peter Gross: Mass-media şi democraţia în ţările Europei de Est. Iaşi: Polirom, 2004.
Szesztay Ádám: Nemzetiségi kérdés a Kárpát-medencében (1956-1962). Az ötvenhatos forradalom hatása a kelet-közép-európai kisebbségpolitikára. MTA Kisebbségkutató Intézet, Bp., 2003.
Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet, Budapest, 1993.

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.

10. Értékelés
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső jegyben
10.4 Előadás Alapvető fogalmak elsajátítása

10.5 Szeminárium / Labor

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei
• Az erdélyi nyilvánosság története főbb mozzanatainak ismerete
• Sajtótörténeti dolgozat elkészítése

Kitöltés dátuma Előadás felelőse Szeminárium felelőse
2015.03.10. Dr. Győrffy Gábor Dr. Győrffy Gábor

Az intézeti jóváhagyás dátuma Intézetigazgató
2015.03.11.

 

2019.01.14. 20:00

Január 22. és február 5. között lehet iratkozni a februári államvizsgára

 

2018.12.12. 22:28

A hírre kattintva megtaláljátok az idei államvizsgával kapcsolatos fontosabb információkat. A szakdolgoazat lebonyolítási tervét, és a 2019-es írásbeli záróvizsga tételeket.

2018.07.27. 11:20

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületé (MÚRE) a Szilágy megyei Kémeren szervezte éves riporttáborát július 5-8. között. Az Erdély minden szegletéből érkező közel húsz tapasztalt újságíró mellett a táborban a kötelező szakgyakorlat részeként az Újságírás, valamint a Kommunikáció és Közkapcsolatok szak három fős diákcsapata is részt vett. A szakgyakorlat célja az volt, hogy vezetőtanáraik és szakmabeliek segítségével az egyetemi hallgatók helyszíni munka során ismerjék meg a tévés munka alapjait, a filmezés munkamenetét, és riportfilmeket készítsenek a Szilágyságban élő magyar közösség mindennapjairól.