Mesteri képzés / Tantárgyak /

A modern kori Erdély társadalma

A TANTÁRGY ADATLAPJA
1. A képzési program adatai
1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem
1.2 Kar Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudomány Kar
1.3 Intézet Újságírás
1.4 Szakterület Kommunikaciotudomany
1.5 Képzési szint Mesteri képzés
1.6 Szak / Képesítés Alkalmazott médiatudomány

2. A tantárgy adatai
2.1 A tantárgy neve Társadalom és hétköznapi élet az újkori Erdélyben
2.2 Az előadásért felelős tanár neve dr. Pál Judit
2.3 A szemináriumért felelős tanár neve dr. Pál Judit
2.4 Tanulmányi év 2 2.5 Félév I 2.6. Értékelés módja vizsga 2.7 Tantárgy típusa szaktárgy

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)
3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 42 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 14
A tanulmányi idő elosztása: óra
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 14
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 40
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 50
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 24
Vizsgák 3
Más tevékenységek:
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 131
3.8 A félév össz-óraszáma 175
3.9 Kreditszám 7

4. Előfeltételek (ha vannak)
4.1 Tantervi • alapvető történelmi ismeretek
4.2 Kompetenciabeli • nincs

5. Feltételek (ha vannak)
5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei • nincs
5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei • nincs


6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
Szakmai kompetenciák • Az információk felkutatása a társadalomtörténet és kulturális öröksége területéről
• 18-19. századi szövegek elemzésének elsajátítása
• Statisztikai adatok elemzésének elsajátítása
• Szövegértés és szövegelemzés társadalomtörténeti szakszövegek esetében
• Tudományos dolgozat készítése 19. századi források alapján
Transzverzális kompetenciák • A szakmai feladatok pontos, szabatos, felelős teljesítése, a tudományos etika szabályainak betartásával, az idézés szabályainak betartása és a plágiumok elkerülése
• Hatékony csoportmunka, különböző szerepek és feladatok ellátása a csoportban

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)
7.1 A tantárgy általános célkitűzése • megismertetni a hallgatókat Erdély társadalomtörténetének főbb fogalmaival, témáival és folyamataival
7.2 A tantárgy sajátos célkitűzései

 

 

• Az előadás interakív módszerek felhasználásal is bemutatja az újkori társadalomtörténet nagy témáit
• A szeminárium során fontos célkitűzés, hogy a diákok önálló kutatómunkát végezzenek és ehhez gyakorlati módszereket is elsajátítsanak
• A feedback és a dolgozat révén az órán elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazására is sor kerül
• A legújabb szakirodalom ismertetése

8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések
1. Bevezetés megbeszélés, szövegelemzés
2. Társadalomtörténet - kultúrtörténet előadás, vita
3. Felekezetek és etnikumok Magyarországon és Erdélyben 1848 előtt statisztikák elemzése
4. Népesedés és családszerkezet a hagyományos társadalomban előadás, statisztikák, grafikonok elemzése
5. Rendi társadalom: arisztokrácia és nemesség előadás, powerpoint
6. Rendi társadalom: parasztság előadás, powerpoint
7. Rendi társadalom: polgárság és városok előadás, powerpoint
8. Életmód és mentalitás az újkor határán: lakás, öltözet, étkezés. A tér- és időszemlélet átalakulása előadás, powerpoint
9. Felekezetek és nemzetiségek a dualizmus idején. Az asszimiláció kérdése előadás, powerpoint
10. Hatalom és társadalom, társadalmi konfliktusok előadás, powerpoint
11. Politikai participáció és politikai kultúra előadás, beszélgetés
12. Társadalmi nyilvánosság - a nyilvánosság színterei előadás, beszélgetés
13. A magyar középosztály megteremtésének problémái előadás, vita
14. Szimbolikus politika. Mítosz és történelem előadás, powerpoint
Könyvészet
Kötelező:
GYÁNI GÁBOR-KÖVÉR GYÖRGY: Magyarország társadalomtörténete. A reformkortól az első világháborúig. Bp. Osiris, 2001.
Ajánlott:
BÁCSKAI VERA, Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején, Budapest, 1988.
BÁCSKAI VERA: Városok Magyarországon az iparosodás előtt. Budapest, 2002.
BÁCSKAI VERA-NAGY LAJOS, Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban, Budapest, 1984.
BÁCSKAI, VERA (Hrsg.): Bürgertum und bürgerliche Entwicklung. Budapest, 1986.
BENEVOLO, LEONARDO: A város Európa történetében, Budapest, (1995).
BRUCKMÜLLER, ERNST: Ein begrenzter Aufstieg. Das österreichische Bürgertum zwischen Biedermeier und Liberalismus. In: Innere Staatsbildung und gesellschaftliche Modernisierung in Österreich und Deutschland 1867/71 bis 1914.
CLARK, PETER, (ed.), Small Towns in Early Modern Europe, Cambridge University Press, 1995.
Colocviul "Termenii: târg/oraş. Semnificaţie, evoluţie şi utilizare", in: Historia Urbana, tom I, 1993/1.
CONSTANTINESCU, N. N. (ed.): Romania's Economic History. From the Beginnings to World War II. Bucharest, 1994.
CSETRI ELEK, IMREH ISTVÁN: Erdély változó társadalma 1767-1821, Bukarest, 1980.
CSETRI, AL., IMREH, ŞT.: Stratificarea socială a populaţiei din Transilvania la sfârşitul orînduirii feudale (1767-1821), in: Populaţie şi societate. Studii de demografie istoricã, vol. I, Cluj, 1972.
CSETRI, ALEXA, IMREH, ŞTEFAN: Aspecte ale situaţiei şi dezvoltării oraşelor din Transilvania (1786-1848), in: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Series Historia, fasc. 2, Cluj, 1966.
DE VRIES, JAN: European Urbanization 1500-1800. London, 1984.
DEÁK, ERNŐ, Das Städtewesen der Länder der Ungarischen Krone (1870-1918), vol. II/1-2. Ausgewählte Materialien zum Städtewesen, Wien, 1989.
DIEDERIKS, H. A. és mások: Nyugat-európai gazdaság és társadalomtörténet. A rurális társadalomtól a gondoskodó államig. Budapest, 1995.
Dieter Hain, Andreas Schulz (Hrsg.): Bürgerkultur im 19. Jahrhundert. Bildung, Kunst und Lebenswelt. München, 1996.
Din istoria Transilvaniei, sub îngrijirea lui Miron Constantinescu, vol. I-II, Bucureşti, 1963.
EGYED ÁKOS: A korszerűsödő és hagyományörző Erdély, Csíkszereda, 1997.
EGYED ÁKOS: Falu, város, civilizáció, Bukarest, 1981.
EPERJESSY GÉZA: A szabad királyi városok kézművesipara a reformkori Magyarországon, Budapest, 1988.
ERDEI FERENC: Magyar város, Budapest, 1974.
FISCHER, WOLFRAM: Wirtschaft und Gesellschaft im Zeitalter der Industrialisierung. Aufsätze-Studien-Vorträge. Göttingen, 1972. (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Band 1)
GALL, LOTHAR: Von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft. München, 1993. (Enzyklopedie Deutscher Geschichte, Bd. 25.)
GRÄF, HOLGER (Hrsg.): Kleine Städte im neuzeitlichen Europa. Berlin, 1997.
GUTKIND, E. A., Urban Development in East-Central Europe: Poland, Czechoslovakia and Hungary, International History of City Development, vol. VII, New York-London, (1972).
GYIMESI SÁNDOR, Városok a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában, Budapest, 1975.
HALMOS KÁROLY: Polgár - polgárosodás - civilizáció - kultúra. In: Századvég. (1991) 1-2. sz.
HARDTWIG, WOLFGANG: Vormärz. Die monarchische Staat und das Bürgertum. München, 1985.
HOFFMAN, ROBERT (Hrsg.): Bürger zwischen Tradition und Modernität. Wien-Köln-Weimar, 1997. (Bürgertum in der Habsburgermonarchie, Bd. 6.)
HOHENBERG, PAUL M., LEES, LYNN HOLLEN: The Making of Urban Europe 1000-1950. Cambridge (Massachusetts)-London, 1985.
IMREH ISTVÁN: Erdélyi hétköznapok. Társadalom- és gazdaságtörténeti írások a bomló feudalizmus időszakáról. Bukarest, 1979.
KAJTÁR ISTVÁN, Magyar városi önkormányzatok (1848-1918), Budapest, 1992, p. 69-106.
KANN, ROBERT A.: A History of the Habsburg Empire 1526-1918, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 1980
KNITTLER, HERBERT: Die europäische Stadt in der frühen Neuzeit. Institutionen, Strukturen, Entwicklungen. Wien-München, 2000.
KÖPECZI BÉLA (red.): Erdély története, vol. I-III, Budapest, 1987.
KRABBE, WOLFGANG R.: Die deutsche Stadt im 19. und 20. Jahrhundert. Göttingen, 1989.
MATZERATH, HORST: Urbanisierung in Preußen 1815-1914. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 1985. (Schriften des Deutschen Instituts für Urbanistik, Bd. 72.)
MUMFORD, LEWIS: A város a történelemben. Létrejötte, változásai és jövőjének kilátásai, Budapest, 1985.
NIEDERMAIER, PAUL: Siebenbürgische Städte. Forschungen zur städtebaulichen und architektonischen Entwicklung von Handwerksorten zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert, Bukarest, 1979.
PÁL JUDIT, FLEISZ JÁNOS (szerk.): Erdélyi várostörténeti tanulmányok. Csíkszereda, Pro-Print, 2001.
PÁL JUDIT: Városfejlődés a Székelyföldön 1750-1914. Csíkszereda, Pro-Print, 2003.
REULECKE, JÜRGEN: Geschichte der Urbanisierung in Deutschland. Frankfurt am Main, 1985.
RUMPLER, HELMUT (Hrsg.): Innere Staatsbildung und gesellschaftliche Modernisierung in Österreich und Deutschland 1867/71 bis 1914. Verlag für Geschichte und Politik, Wien - Oldenbourg Verlag, München 1991.
SCHASER, ANGELIKA: Josephinische Reformen und sozialer Wandel in Siebenbürgen. Die Bedeutung des Konzivilitätsreskriptes für Hermannstadt. (Quellen zur Studien zur Geschichte des östlichen Europa, 29). Stuttgart, 1989.
SONKOLY GÁBOR: Erdély városai a XVIII-XIX. században. Budapest, 2001.
STEWIG, REINHARD: Die Stadt in Industrie- und Entwicklungsländern. Paderborn-München-Wien-Zürich, 1983.
STOOB, HEINZ: Forschungen zum Städtewesen in Europa. Band I. Räume, Formen und Schichten der mitteleuropäischen Städte. Köln, Wien, 1970.
TEUTEBERG, HANS JÜRGEN (Hrsg.): Urbanisierung im 19. und 20. Jahrhundert. Historische und geografische Aspekte. Köln-Wien, 1983.
THERBORN, GÖRAN: European Modernity and Beyond. The Trajectory of European Societies, 1945-2000. London-New Delhi, 1995.
WANDRUSZKA, ADAM-URBANITSCH, PETER (Hrsg.): Die Habsburgermonarchie 1848-1918. I-VI, Wien, 1975-
WEHLING, PETER: Die Moderne als Sozialmythos. Zur Kritik sozialwissenschaftlicher Modernisierungstheorien. Frankfurt am Main-New York, 1992.
ZIMMERMANN, CLEMENS: Die Zeit der Metropolen. Urbanisierung und Großstadtentwicklung. Fischer Taschenbuch Verlag, 1996.

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések
1. Társadalomtörténet - kultúrtörténet szövegelemzés, vita
2. Felekezetek és etnikumok Magyarországon és Erdélyben 1848 előtt statisztikák elemzése
3. Népesedés és családszerkezet a hagyományos társadalomban statisztikák, grafikonok elemzése
4. Rendi társadalom: arisztokrácia és nemesség szövegelemzés
5. Rendi társadalom: parasztság szövegelemzés
6. Rendi társadalom: polgárság és városok térképek, grafikonok elemzése
7. Életmód és mentalitás az újkor határán: lakás, öltözet, étkezés. A tér- és időszemlélet átalakulása szövegelemzés
8. Felekezetek és nemzetiségek a dualizmus idején. Az asszimiláció kérdése statisztikák elemzése
9. Hatalom és társadalom, társadalmi konfliktusok szövegelemzés, vita
10. Politikai participáció és politikai kultúra szövegelemzés, vita
11. Társadalmi nyilvánosság - a nyilvánosság színterei szövegelemzés, vita
12. A magyar középosztály megteremtésének problémái szövegelemzés, vita
13. Szimbolikus politika. Mítosz és történelem szövegelemzés, vita
14. Dolgozatok bemutatása megbeszélés

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.
• kapcsolat a kulturális intézményekkel, múzeumokkal, könyvtárakkal
• kapcsolat a műemlékvédelemmel foglalkozó intézményekkel

 

 

10. Értékelés
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső jegyben
10.4 Előadás az előadások és a kötelező könyvészet anyaga vizsga 40% pont

10.5 Szeminárium / Labor dolgozat készítése egy évfolyam 1918 előtti napilap alapján dolgozatok értékelése 40%
szemináriumi tevékenység szemináriumokon való részvétel és aktivitás 20%
10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei

Egy társadalomtörténeti jellegű dolgozat készítése egy évfolyam 1918 (kulturális örökség mesteri), ill. 1989 előtti (kommunikáció mesteri) napilap és a szakirodalom (min. 10 tétel) alapján - lábjegyzetekkel és bibliográfiával (leadási határidő: januári első óra).
A végső jegyhez mind a dolgozat, mind a vizsgán való részvétel kötelező és átmenő jegyet kell szerezni mindkettőn.

 


Kitöltés dátuma Előadás felelőse Szeminárium felelőse
2015.03.10. Dr. Pál Judit Dr. Pál Judit

Az intézeti jóváhagyás dátuma Intézetigazgató
2015.03.11.

 

 

2019.01.14. 20:00

Január 22. és február 5. között lehet iratkozni a februári államvizsgára

 

2018.12.12. 22:28

A hírre kattintva megtaláljátok az idei államvizsgával kapcsolatos fontosabb információkat. A szakdolgoazat lebonyolítási tervét, és a 2019-es írásbeli záróvizsga tételeket.

2018.07.27. 11:20

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületé (MÚRE) a Szilágy megyei Kémeren szervezte éves riporttáborát július 5-8. között. Az Erdély minden szegletéből érkező közel húsz tapasztalt újságíró mellett a táborban a kötelező szakgyakorlat részeként az Újságírás, valamint a Kommunikáció és Közkapcsolatok szak három fős diákcsapata is részt vett. A szakgyakorlat célja az volt, hogy vezetőtanáraik és szakmabeliek segítségével az egyetemi hallgatók helyszíni munka során ismerjék meg a tévés munka alapjait, a filmezés munkamenetét, és riportfilmeket készítsenek a Szilágyságban élő magyar közösség mindennapjairól.