Hírügynökségi sajtó /

Médiatörténet

Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem
Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány Kar
Újságírás Tanszék - magyar tagozat

2010/2011-as tanév
I. félév

TANTÁRGYLEÍRÁS

I. Általános adatok

Tantárgy: Sajtótörténet
Kódszám: UJM 2121
Kreditpontok száma: 4
Helyszín:
Időpont:

II. A tantárgyat oktató tanárra vonatkozó adatok

Név: dr. Győrffy Gábor
Kapcsolat : gyorffygabor@yahoo.com


III. A sajtótörténet előadás célja:
A sajtótörténeti előadás célja, hogy a hallgatók alapvető ismeretek szerezzenek a magyar nyelvű sajtó kialakulásának és fejlődésének fontosabb állomásairól, a jelenlegi sajtórendszer létrejöttének előzményeiről. Az előadás történeti sorrendben mutatja be a laptípusok és sajtóműfajok kialakulását, a sajtó fejlődését meghatározó fontosabb történelmi eseményeket és gazdasági hatásokat, és ezzel hozzásegíti a hallgatókat, hogy tágabb időkeretbe tudják helyezni az újságírói pályához szükséges ismereteiket.

IV. Szakirodalom:

Asa Briggs-Peter Burke: A média társadalomtörténete. Gutenbergtől az internetig. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004.

Berey Gáza: A magyar újságírás Erdélyben. Ablaka György Könyvnyomdája, Szeged, 1940.
Kókay György (szerk.): A magyar sajtó története. I. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1979.
Kosáry Domokos-Németh G. Béla (szerk.): A magyar sajtó története. II. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1985.
Kókay György-Buzinkay Géza-Murányi Gábor: A magyar sajtó története. Kiadja a MÚOSZ-Bálint György Újságíró Főiskola, Bp., 1990.
Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet, Budapest, 1993.
Cseke Péter: Metaforától az élet felé. Kriterion, Bukarest, 1997.
Jakab Elek: Az erdélyi hírlapirodalom története. Budapest, 1882.

Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története 1890-1940. Pro Pannónia Kiadó, Pécs, 2005.
Monoki István: Magyar könyvtermelés a román uralom alatt 1919-1940. II. kötet Hírlapok és folyóiratok. Budapest, 1941.
Erőss Attila: Gondolatok a sajtóról. 200 éves a magyar újságírás. Custos Kiadó, Marosvásárhely, 1996.
Gáll Ernő: Számvetés. Komp-Press, Kolozsvár, 1995.
Giovannini Giovanni: A kovakőtől a szilíciumig, Püski Kiadó, 1992.
Haraszti Miklós: A cenzúra esztétikája. Magvető, Budapest, 1991.
Jordáky Lajos: A romániai magyar nyelvű sajtó 1971-ben. Korunk, 1971.3.
Kókay György: A magyar hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei (1780-1795). Akadémiai Kiadó, Bp., 1970.
Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok (1940-1989). Teleki László Alapítvány Könyvtára, Budapest, 1996.
Lakatos Éva: Sikersajtó a századfordulón. Balassi Kiadó-Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2004
Molnár János: Az egyetlen (Az ellenpontok és az ellenpontosok története). Szeged, 1993.
Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története (1880-1996). MTI Kiadói Kft., Bp. 1996.
Tóth Károly (szerk.): Ellenpontok. Pro-Print, Csíkszereda, 2000.
Vincze Gábor: Illúziók és csalódások. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999.


V. Tanmenet

1. Sajtó és sajtótörténet. A sajtókutatás módszerei. Médiakutatás. A sajtótörténet gyakorlati jelentősége. A magyar sajtótörténet időbeli elhelyezése. Sajtó és történelmi kor kapcsolata. Médiumok és médiarendzser.

2. Sajtó és kommunikáció. Az európai sajtó kialakulása. Kéziratos újságok, nyomtatott újságlevelek, az első hírlapok, hetilapok és folyóiratok. A magyarországi sajtó kezdetei (1705-1780). Hazai latin és német nyelvű lapok (Mercurius Hungaricus, Nova Posoniensia, Pressburger Zeitung).

3. Sajtópolitika II. József uralkodása idején. A magyar nyelvű sajtó kibontakozás a felvilágosodás jegyében. A Magyar Hírmondó. Az első folyóirat, a Magyar Museum. Az Erdélyi Hírvivő. A magyar sajtó és a jakobinus mozgalom.

4. A magyar sajtó a felvilágosodás kora és a reformkor között (1973-1830). A Hazai Tudósítások. Az Erdélyi Múzeum. Az Élet és Literatúra.

5. A reformkori sajtó (1830 - 1848). A reformkori sajtó típusai. I. Az almanachok (Aurora). II. Divatlapok. III. Az enciklopédikus folyóirat: az Athenaeum. IV. Kossuth kéziratos politikai sajtója. V. Politikai hírlapirodalom: a Jelenkor és a Pesti Hírlap. Széchényi és a Jelenkor. Kossuth újságírói tevékenysége. Kossuth és Széchényi közötti ellentét.

6. A szabadságharc sajtója. Konzervatív és radikális lapok. A Márczius Tizenötödike. A Munkások Újsága.

7. A magyar sajtó a forradalom és a kiegyezés között. Az abszolutizmus sajtóirányítása. Sajtóélet Magyarországon. A Pesti Napló. A Magyar Hírlap. A Pester Lloyd. A kiegyezés vitája a sajtóban. Deák Ferenc és Kossuth vitája. A Cassandra-levél.

8. A magyar sajtó liberális aranykora. (1878-1914). Az újságírói szakma. Sajtóerkölcs és sajtóüzlet. A modern publicisztika (Pesti Hírlap. Budapesti Hírlap. Budapesti Napló). A képes családi lap: Vasárnapi újság. A bulvársajtó kialakulása. Miklós Andor és Az Est.

9. Az erdélyi sajtó a századforduló időszakában. Politikai lapok. A kolozsvári Ellenzék. Az Újság. Hirdetési lapok. Kolozsvármegye Hivatalos Közlönye. Folyóiratok. Vicclapok. Füles Bagoly

10. Az első világháború és a két világháború közötti magyar nyelvű sajtó. A rádió megjelenése. Az erdélyi kisebbségi sajtó. Cenzúra és sajtószabadság. Brassói Lapok, Erdélyi Helikon, Korunk.

11. A kommunista sajtórendszer kialakulása Kelet-Európában. A romániai kommunista sajtórendszer. A Magyar Népi Szövetség és a Román Kommunista Párt lapjai. A kommunista cenzúra és propaganda. Helyi és központi lapok. A Népszabadság. Az Előre.

12. Az 1956-os forradalom sajtója. A magyarországi forradalom nemzetközi visszhangja. Retorziók a forradalom után.

13. A kommunista sajtórendszer 1956 és 1990 között Magyarországon és Romániában. Sajtóirányítás. Ellenállási mozgalmak. Szamizdat lapok. A Beszélő. Az Ellenpontok. A Kiáltó Szó.

14. Kitekintés az kommunizmus bukása utáni sajtóra. A demokratikus sajtó kialakulása. A sajtó üzleti alapjai. Új médiumok. A sajtórendszer átalakulása.


Vizsga/értékelési szempontok: egyéni kutatómunka elvégzése és a tudományos eredmények bemutatása

 

2018.05.09. 10:13

Május 14-ém és 15-én a Zsigmond Király Egyetem oktatója, Artner Annamária tart előadásokat a karon

2018.05.03. 17:05

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium tanulója nyerte a középiskolásoknak meghirdetett pályázatunkat

2018.04.26. 20:17

Vizsgadátumok és beiratkozási feltételek a 2018. júliusi vizsgaidőszakban